ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ЯК ДЕТЕРМІНАНТИ ПРОЦЕСУ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ У ПРАЦЯХ ЗАРУБІЖНИХ УЧЕНИХ

  • Микола Михайлович Дубінка Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0001-7129-3750
Ключові слова: ідентичність, професійна ідентичність, професійне самовизначення, особистість майбутнього фахівця, формування, розвиток, професійна діяльність

Анотація

У статті здійснено спробу теоретичного аналізу проблеми професійної ідентичності в дослідженнях зарубіжних учених як детермінанти процесу професійного самовизначення майбутнього фахівця. Зазначено, що науковий термін «професійна ідентичність» є предметом різнопланових психолого-педагогічних досліджень.

Категорію «професійна ідентичність», автор, як і більшість учених, окреслюють через напрями: 1) вивчення професійного розвитку, особистісного самовдосконалення, тобто особистісну ідентичність, що представлена у фізичних, інтелектуальних і моральних якостях; 2) соціальні сторони та фактори становлення професіонала, тобто соціальну ідентичність.

У статті уточнено, що зарубіжні науковці зазначений феномен виділяють як основний критерій професійного розвитку особистості та провідну характеристику суб’єкта праці. З’ясовано, що професійна ідентичність майбутнього фахівця формується лише на досить високих рівнях оволодіння професією, є стійким узгодженням основних елементів професійного процесу. Професійна самоідентифікація є однією з детермінант формування професійної самосвідомості та виступає механізмом цього складного процесу.

Автор доводить, що студенти зі сформованою професійною ідентичністю продуктивніше моделюють власне професійне зростання та більш чітко формулюють свої наміри та професійні цілі. Обґрунтовуючи зв’язок професійного самовизначення та ідентичності автор зазначає, що в студентів зі сформованою професійною ідентичністю, діяльність характеризується як більш успішна; вони більшою мірою реалізують себе в професійному самовизначенні; задоволені своєю професійною діяльністю; мають сформовані професійні плани та наміри; вміють приймати виважені рішення; більш автономні та впевнені у правильності вибраної професії. У статті наголошується, що професійна ідентичність має визначальний вплив на професійне самовизначення студентів ЗВО.

Посилання

Клибанівська Т. М. Професійна ідентичність: теоретичний аспект. Теорія і практика сучасної психології, 2020. № 1. Т. 2. С. 52–56.

Лукомська С. О., Чуйко О. В. Термінологічні аспекти професійної ідентичності. Науковий вісник МДУ імені В. О. Сухомлинського: зб. наук. пр. Т. 2. Вип. 11 (99). Миколаїв, 2013. С. 184–187.

Падерно В. В. Формування професійної ідентичності в майбутніх учителів гуманітарних дисциплін: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Миколаїв, 2017. 237 с.

Савченко Н. С., Дубінка М. М., Захарова О. В. Поняття особистісного саморозвитку в концептуальному полі сучасної педагогічної науки. Актуальні питання гуманітарних наук. [ред.-упор. М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Вид. дім «Гельветика», 2020. Вип. 29. Т. 3. С. 256–263.

Соціолого-педагогічний словник / За ред. В. В. Радула, вид. 2-е. Харків: Мачулін, 2015. 444 с.

Шамлян К. Професійна ідентичність особистості. Соціогуманітарні проблеми людини. 2008. № 3. С. 137–142. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/27474

Шнейдер Л. Б. Профессиональная идентичность: [монография]. М.: МОСУ, 2001. 185 с.

Ibarra H. Provisional selves: Experimenting with image and identity in professional adaptation. Administrative Science Quarterly. 1999. № 44(4). P. 764–791.

Rudman D. L. and S. Dennhardt. Shaping knowledge regarding occupation: Examining the cultural underpinnings of the evolving concept of occupational identity. Australian Occupational Therapy Journal. 2008. № 55. Р. 153–162.

Tomlinson M. Investing in the self: Structure, agency and identity in graduates’ employability. Education, Knowledge and Economy. 2010. № 4(2). Р. 73–88.

Trede F., Macklin R., & Bridges D. Professional identity development: A review of the Higher Education literature. Studies in Higher Education. 2012. № 37(3). Р. 365–384.

Finchman R. and P. Rhodes. The individual, work, and organization: behavioral studies for business and management. New York: Oxford University Press, 1994. 448 р.

Waterman A. S. Identity development from adolescence to adulthood: An extension of theory and a review of research. Developmental Psychology. 1982. V. 18(3). Р. 341–358.

Erikson Erich H. Childhood and Society. New York, Norton, 1963. 445 p.

Опубліковано
2022-10-31
Як цитувати
ДубінкаМ. М. (2022). ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ЯК ДЕТЕРМІНАНТИ ПРОЦЕСУ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ У ПРАЦЯХ ЗАРУБІЖНИХ УЧЕНИХ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (206), 113-121. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-206-113-121