ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ

  • Оксана Володимирівна Філоненко Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0003-4453-9887
Ключові слова: культура, професійно-педагогічна культура, майбутній викладач

Анотація

У статті розкрито роль та місце професійно-педагогічної культури у підготовці викладача закладу вищої освіти. Професійно-педагогічна культура є особливим утворенням, діалектичною інтегрованою єдністю педагогічних цінностей, між якими існують певні зв’язки і відношення, що формуються, реалізуються і вдосконалюються в різноманітних видах професійно-педагогічної діяльності й спілкування, визначаючи характер і рівень останніх. Підвищення рівня професійно-педагогічної культури майбутнього викладача розглядається як результат удосконалення творчого й особистісного потенціалу фахівця. В процесі формування професійно-педагогічної культури майбутній викладач актуалізує лише ті цінності, які набувають для нього життєвий і професійно необхідний сенс. На цій основі в його свідомості формується образ культурної особистості майбутнього професіонала як сукупність цілей, ідей, установок, які коригують індивідуальний досвід культурної практики і пов’язані з ними переживання, переконання, зв’язки і відносини. Асимілюючи і перетворюючи суспільно необхідні і соціально-групові цінності, майбутній викладач будує власну систему цінностей і виробляє особистісно-професійну концепцію сенсу професійної діяльності. Це потребує оновлення змісту, методів і форм педагогічної підготовки з метою формування особистості педагога-професіонала, здатного самостійно і творчо мислити, в її основу має бути покладено індивідуальний підхід і дослідницько-орієнтовану парадигму. Дослідницько-орієнтована парадигма характеризується: створенням середовища пошуку і творчості; реалізацією сучасних інноваційних інтерактивних інформаційних технологій навчання у підготовці майбутніх фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»; формуванням готовності до професійного саморозвитку (потреби і вміння самостійно мислити, здатність орієнтуватися у новій пізнавальній ситуації, бачити проблему і шляхи її розв’язання, прагнути саморозвитку, самовдосконалення).

Посилання

Вітвицька С. С. Педагогічна підготовка магістрів в умовах ступеневої освіти: теоретико-методологічний аспект : монографія. Житомир, 2009. 435 с.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. К.: Либідь, 1997. 375 с.

Гриньова В. М. Педагогічна культура викладача вищого навчального закладу. Вища освіта України. 2006. №4. С. 58–62.

Гриньова В.М. Формування педагогічної культури майбутнього вчителя (теоретичний та методичний аспекти). Харків: Основа, 1998. 300 с.

Гура О. І. Теоретико-методологічні основи формування психолого-педагогічної компетентності викладача вищого навчального закладу в умовах магістратури : дис. … докт. пед. наук : 13.00.04. Запоріжжя, 2008. 536 с.

Зязюн І. А. Основи педагогічної майстерності. К. : Вища школа, 1998. 210 с.

Енциклопедія освіти [Текст] / голов. ред. В. Г. Кремінь. К. : Юрінком Інтер, 2008. 724 с.

Кравцов В.О. Вимоги до професійної культури вчителя в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. Педагогіка і психологія. 2004. № 1 (42). С. 21–32.

Професійна культура: сутність, фахові особливості, розвиток : колективна монографія / кол. авт. ; відп. ред. Г. Є. Улунова. Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. 300 с.

Радул В. В. Соціальна зрілість особистості. Харків : Мачулін, 2017. 441 с.

Радул В. В., Кравцов В. О., Михайлі-ченко М. В. Основи професійного становлення особистості сучасного вчителя: навчальний посібник. Кіровоград, «Імекс-ЛТД», 2007. 252 с.

Рудницька О. П. Сприйняття музики і педагогічна культура вчителя: навч. посіб. для студентів. К.: КДПІ, 1992. 96 с.

Уваркіна О. Сутність і зміст професійної культури спеціаліста. Вища освіта в Україні. 2005. № 4. С. 68–78.

Опубліковано
2022-10-31
Як цитувати
ФілоненкоО. В. (2022). ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (206), 81-86. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-206-81-86