ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ

Ключові слова: соціальна інтеграція, діти молодшого дошкільного віку, загальний недорозвиток мовлення, особливості соціальної інтеграції, критерії та показники соціальної інтеграції, методика дослідження рівня соціальної інтеграції

Анотація

Розвиток України та інтеграція її в європейський простір вагомо впливають на освітню політику та практику нашої держави. Особливо це стосується забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на навчання. Одним із пріоритетних напрямів розвитку національної системи освіти є пошук ефективних шляхів долучення дітей із особливими освітніми потребами в освітнє середовище, забезпечення їхньої соціалізації та соціальної інтеграції.

Приділяється недостатньо уваги пошуку ефективних шляхів долучення дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами в інклюзивне освітнє середовище для забезпечення їхньої соціалізації та соціальної інтеграції. Зважаючи на те, що заклад дошкільної освіти є першою ланкою освіти в Україні, у межах якої здійснюється соціалізація дитини, важливо розуміти особливості соціальної інтеграції дошкільника у загальноосвітній простір та застосовувати для її забезпечення науково обґрунтовані, дієві та відповідні віку засоби соціальної інтеграції.

У статті проаналізовано загальну та спеціальну психолого-педагогічну літературу щодо висвітлення поняття «соціальної інтеграції»; визначено сутність процесу соціальної інтеграції дітей молодшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення. Обґрунтовано критерії та показники соціальної інтеграції дітей молодшого дошкільного віку, описано методику дослідження рівня соціальної інтеграції дітей вказаної вікової групи, окреслено особливості соціальної інтеграції дітей молодшого дошкільного віку із ЗНМ на підставі якісного аналізу отриманих результатів проведеного діагностичного дослідження стосовно кожної з компетентностей дітей молодшого дошкільного віку, а також порівняно рівень соціальної інтеграції дітей молодшого дошкільного віку з типовим розвитком з рівнем соціальної інтеграції дітей молодшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення.

Посилання

Бєлєнька Г. Сучасні підходи до питань формування професійної компетентності майбутніх вихователів дітей дошкільного віку. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. 2012. 14 листоп. С. 99–102. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ozfm_2012_5_23 (дата звернення: 15.09.2022).

Брусенко Н. Технології формування самопрезентації дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення. Інноваційні технології в дошкільній освіті: Збірник наукових статей за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет Конференції, м. Переяслав-Хмельницький, 28–29 квітня 2020 р. / за заг. ред. Л.О. Калмикової, Н.В. Гавриш. Переяслав-Хмельницький. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 2020. С. 184–187. URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.3855041 (дата звернення: 08.09.2022).

Волович В. Соціологія. Короткий енциклопедичний словник. Київ : Укр.центр духов. культури, 1998. 736 с. URL: https://subject.com.ua/sociology/dict/180.html (дата звернення: 18.01.2022).

Дитина: освітня програма для дітей від двох до семи років / Г.В. Бєлєнька та ін. ; наук. керівник проекту В.О. Огнев’юк. Київ : університет ім. Б. Грінченка, 2016. 304 с.

Крутій К. Інтеграція в дошкільній освіті як інноваційне явище, або що треба знати про інтеграцію. Дошкільне виховання. 2018. 1 лип. С. 127. URL: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiiu-vFpLz6AhVhmIsKHTZSDCUQFnoECAQQAQ&url=https://jmil.com.ua/files/dv_2018-7/dv2018-07_p2.pdf&usg=AOvVaw1qCLnT3wLJ-C_-P_4oOIJN (дата звернення: 04.07.2022).

Макаренко Л. Театр і театралізована діяльність у сучасному дошкільному закладі освіти : монографія. Донецьк : МОНМС України, Бердян. держ. пед. ун-т.: Ландон-XXI, 2011. 210 с.

Олійник, Пилюк Г. Н. Особливості соціалізації дітей з особливими потребами у сучасному українському суспільстві. Social work and education. 2020. Т. 7. № 2. С. 178–184. URL: https://doi.org/10.25128/2520-6230.20.2.3. (дата звернення: 14.07.2022).

Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція : наказ від 12.01.2021 р. № 33. URL: https://cutt.ly/88XUP7h (дата звернення: 01.09.2022).

Сидоровська І. Особливості соціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ. Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти / За загальною редакцією Бойчука Ю.Д. Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. С. 315–320. URL: https://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/4613/1/Сидоровська%20І.А.%20Особливості%20соціальної%20компетентності%20дітей.pdf (дата звернення: 10.06.2022).

Що таке якісна дошкільна освіта. НУМО платформа розвитку дошкільнят. 2021. С. 2. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/14.01/numo/dshkilnoi-osvitibatki.pdf (дата звернення: 01.10.2022).

Я у Світі. Програма розвитку дитини від народження до шести років / О.П. Аксьонова та ін. ; наук. керівник О.Л. Кононко. Київ : ТОВ «МЦФЕР-Україна», 2019. 488 с. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/programma-ya-y-sviti.pdf

Опубліковано
2022-10-31
Як цитувати
МартинчукО. В., & АтаманчукН. С. (2022). ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (206), 50-58. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-206-50-58