КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ: ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ

  • Вікторія Олександрівна Холоденко Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова https://orcid.org/0000-0002-3122-116X
Ключові слова: компетентнісний підхід, компетентність, компетенція, компетенції, вищі навчальні заклади, педагоги-музиканти

Анотація

Статтю присвячено вивченню змістовних характеристик компетентнісного підходу. Проаналізовано наукові трактування його ключових понять: компетентність, компетенція, компетенції. З’ясовано, що компетентнісний підхід є методологічним орієнтиром модернізації сучасної освіти. Досліджено можливості застосування компетентнісного підходу у вищих навчальних закладах. Виявлено, що компетентнісний підхід має значний потенціал у формуванні майбутніх педагогів-музикантів.

Посилання

Бондаренко Л.А. Теоретические аспекты формирования готовности будущего учителя музыки к профессиональному саморазвитию. Теория и практика общественного развития. Київ, 2013. №9. С. 175-178.

Грозан С. Компетентнісний підхід як складова частина підготовки майбутнього вчителя музики до професійної самореалізації. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені В.Винниченка. Серія: Педагогічні науки. Кіровоград, 2014. Вип. 132. С. 282-285

Жданов И.В.Инструментально- исполнительская подготовка студентов-бакалавров педвуза в контексте компетентностного подхода. Человек и образование. Саранск, 2014. № 2(39). С. 85-90.

Заблоцька О.С. Компетентність, кваліфікація, компетенція як ключові категорії компетентнісної парадигми вищої освіти. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Житомир, 2008. № 39. С. 52-56.

Загальні поняття про компетентнісний (діяльнісний) підхід в освіті. Науково-методичні засади впровадження державного стандарту початкової загальної освіти. Навчальне видання «Проектування та проведення уроку в початкових класах на засадах компетентнісного (діяльнісного) підходу». Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання» / Упоряд. Дрожжина Т.В., Гезей О.М. Харків: Вид. группа «Основа», 2014. Вип. 8 (128). 127, [1] с.

Ибрагимов Г.И. Компетентностный подход в профессиональном образовании. Образовательные технологии и общество. Казань, 2007.С. 361-365

Ибрагимова Л.А., Петрова Г.А., Трофименко М.П. Компетентностный подход – методологическая основа современного образования. Вестник Нижневартовского государственного университета. Нижневартовск, 2010. №1. С. 57-66.

Каркина С.В. Компетентностный подход как условие формирования профессионально-личностных качеств будущего педагога-музыканта. Вестник ТГГПУ. Казань, 2011. № 25. С. 255-258

Корнілова А. Ключові кваліфікації компетентності особистості у вищих навчальних закладах Німеччини. Шлях освіти. Волинь, 2005. № 3. С. 8-22

Краевский В.В. Косметикой не обойдешься, требуются новые подходы: Концепция компетентностного подхода к разработке содержания образования в средней общеобразовательной школе. Директор школы. Москва, 2002. № 8. С. 18-23.

Лернер П.С. Инструменты поддержки и развития компетентностного подхода в образовании старших школьников. PR в образовании. Москва, 2007. № 4. С. 42-50.

Луговий В.І. Європейська концепція компетентнісного підходу у вищій школі та проблеми її реалізації в Україні. Педагогіка і психологія: Науково-теоретичний та інформаційний журнал. Київ, 2009. № 2. С. 13-25

Лунячек В.Е. Компетентнісній підхід як методологія професійної підготовки у вищій школі. Публічне управління: теорія та практика. Дніпропетровськ, 2013. Вип.1. С. 155-162. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pubupr_2013_1_27

Малик Г.Д. Компетентнісний підхід у вищій професійній освіті. Ів-Франківськ.: ІФНТУНГ, 2017. Режим доступу: https://www.nung.edu.ua/files/attachments/2_competence.pdf

Пометун О.І. Формування громадянської компетентності: погляд з позиції сучасної педагогічної науки. Вісник програм шкільних обмінів. 2005. № 23. С. 18-20.

Протасова С.В. Базовые компетенции как результат управления качеством подготовки студента-музыканта. Вестник ТГУ. Серия: Гуманитарные науки. Тамбов, 2008. № 8. С. 133-136.

Теряєва Л.А. Формування методичної компетентності майбутніх вчителів музики: категоріальний аналіз проблеми. Зб. мат. Міжн. наук.-практ. конф. «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття» (м.Київ, 16-17.10.2014р.). Київ: Київський ун-т ім. Б.Грінченка, 2014. С. 675-682.

Фирер А.В. О соотношении понятий «компетентность» и «компетенция». Омский научный вестник. Омск: ОГПУ, 2012. №1 (105). С. 169-172.

Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно ориентированной парадигмы. Народное образование. Москва, 2003. № 2. С. 56-64.

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
ХолоденкоВ. О. (2022). КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ: ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (204), 268-274. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-204-269-274