ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ НАУКОВОГО МОВЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ

Ключові слова: компетенції, методологія і організація наукових досліджень, наукове мовлення, філологія

Анотація

У статті схарактеризовано основні проблеми формування у студентів-філологів компетенцій писемного наукового мовлення; окреслено шляхи подолання складнощів у процесі вивчення дисциплін «Методологія та організація наукових досліджень» і «Теорія і практика філологічних досліджень»; описано специфіку підготовки здобувачів вищої освіти до написання наукових статей, курсових і кваліфікаційних робіт, також звернено увагу на особливості презентації результатів наукових досліджень.

Посилання

Мовчан Т. Науково-дослідницька компе- тентність у складі ключових компетентностей іноземних студентів-філологів. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2018. № 10 (84). С. 107-118.

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» для другого (магістерського) рівня вищої освіти. Наказ МОН України № 871 від 20.06.2019 р. URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/035-filologiya-magistr.pdf (дата звернення: 09.02.2022).

Торчинська Н. М., Торчинський М. М. Формування компетентностей академічної доброчесності в студентів-філологів. Академічна доброчесність: практичний досвід : зб. наук. пр. Гол. ред. Л. Г. Білий. Хмельницький : Вид-во МАУП, 2021. Вип. 1. С. 127-134.

Ходань О. Л. Компетентнісний підхід до підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». 2017. Вип. 29. С. 232-235.

Ципко В. В. Вища освіта України у процесі інтеграції до європейської освітньої системи. URL: http://www.rusnauka.com/14_NPRT_2010/Pedagogica/53660.doc.htm (дата звернення: 08.02.2022).

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
ТорчинськаН. М., & ТорчинськийМ. М. (2022). ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ НАУКОВОГО МОВЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (204), 255-260. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-204-255-260