ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Ключові слова: емоційний інтелект, учитель музичного мистецтва, наукові дослідження, перспективні напрями розвитку

Анотація

У статті висвітлюється актуальність проблеми емоційного інтелекту (ЕІ) особистості, її значущість в світовому освітньому просторі. Мета статті: на підставі проведеного наукового дослідження окреслити перспективні напрями розвитку емоційного інтелекту вчителя музичного мистецтва. Методи дослідження: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення. Результати дослідження: окреслені перспективні напрями розвитку ЕІ вчителя музичного мистецтва. Практичне значення дослідження полягає у визначенні практичних шляхів розвитку ЕІ вчителя музичного мистецтва. Перспективи подальших наукових розвідок пов’язані з аналізом ефективності визначених практичних шляхів розвитку ЕІ вчителя музичного мистецтва.

Посилання

Библер В. С. От научения – к логике культуры. Москва: Изд-во полит. лит., 1992. 413 с.

Гоулман Д. Эмоциональный интеллект. Москва: АСТ, 2009. 478 с.

Кремень В. Г. Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору. Київ: Педагогічна думка, 2008. 424 с.

Сегеда Н. А. Музично-педагогічний професіоналізм вчителя мистецтва: історія, методологія, освітня практика: монографія. Мелітополь: Вид-во МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2016. 180 с.

Ніколаї Г. Ю. Європейські моделі підготовки вчителів музики. Педагогічні науки: зб. наук. праць. Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2008. Частина 3. С. 142–150.

Олексюк О. М. Антропологічний поворот в мистецький педагогіці – «золотий» перетин століть. Освітологія: українсько-польський науковий журнал. Київ-Варшава, 2016. Вип. 5. С. 152–156.

Про затвердження Концепції розвитку педагогічної освіти. 2018. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osvit.

Пшенична Л. Новий учитель нової української школи. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал. Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. Вип.1(85). С. 61–83.

Ракітянська Л. М. Теорія і практика формування емоційного інтелекту майбутніх учителів музичного мистецтва в університеті: автореф. дис. д-ра пед. наук: 13.00.04. Київ, 2021. 40 с.

Растригіна А. М. Інноваційний контекст професійної підготовки майбутнього педагога- музиканта. Наукові записки КДПУ ім. В. Винниченка. Серія: Педагогічні науки. Кіровоград, 2014. Вип. 133. С. 57–64.

Сотська Г. І. Пріоритети розвитку мистецько-педагогічної освіти України. Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матеріалів / голов. ред. Г. І. Сотська. Київ: Талком, 2017. Вип. 8(12). С. 49– 51.

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
РакітянськаЛ. М., & ГарецьТ. Ю. (2022). ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (204), 231-237. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-204-231-237