КОНЦЕПЦІЯ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИХ ОСНОВ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

  • Ольга Анатоліївна Осередчук Львівський національний університет імені Івана Франка https://orcid.org/0000-0002-3192-3129
Ключові слова: авторська концепція, теоретико-методичні основи моніторингу якості вищої освіти в Україні, реалізація наукового пошуку згідно з теоретичним, методологічним та методичним концептами, педагогічні умови, якісне проведення моніторингу якості освіти, модель

Анотація

У статті обґрунтовано авторську концепцію теоретико-методичних основ моніторингу якості вищої освіти в Україні. Проблема дослідження зумовила реалізацію наукового пошуку згідно з теоретичним, методологічним та методичним концептами. Теоретичний концепт презентує систему вихідних концептуальних положень, теорії, нормативно-правових засад, характеризує понятійно-термінологічний аналіз для цілісного розуміння процесу підготовки майбутніх фахівців до моніторингу якості вищої освіти. Проаналізовано нормативно-правові документи щодо забезпечення моніторингу якості освіти. За допомогою методологічного концепту ми намагалися пояснити як з наукового погляду здійснюється вивчення моніторингу й управління якістю освіти. Обґрунтовуючи методологічні засади моніторингу якості освіти ЗВО, ми відображали взаємодію наукових підходів, загальнонаукових принципів, методів збору інформації про якість освіти, сучасних інформаційних технологій для проведення ефективного моніторингу якості вищої освіти. Методичний концепт відображає цінність розроблення й реалізації навчально-методичного забезпечення з метою якісного проведення моніторингу якості освіти. Для забезпечення процесу моніторингу нами виокремлено чотири педагогічні умови проведення моніторингу якості вищої освіти, які мають забезпечити взаємодію компонентів освітньої системи, функціонування розробленої нами моделі моніторингу якості вищої освіти, сприяти вдосконаленню освітнього процесу в ЗВО: забезпечення організації партнерства викладачів і студентів при здійсненні моніторингу якості вищої освіти; використання наукових підходів для прийняття успішних управлінських рішень на основі проведення моніторингу якості вищої освіти; застосування інформаційних технологій для здійснення якісного моніторингу вищої освіти та його модернізації; формування позитивної мотивації студентів до самомоніторингу навчальних досягнень з метою самовдосконалення.

Посилання

Гириловська І.В. Теоретичні і методичні основи моніторингу якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників: дис. … доктора пед. наук: 13.00.04. Київ. 2021. 548.

Закон «Про вищу освіту», 2014, № 1556-VII, Розділ V, ст. 16-18.

Закон України «Про освіту» 2017 р. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Концепція розвитку освіти URL. https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti.

Савченко Л. О. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до педагогічної діагностики якості освіти. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. Спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Кривий Ріг. 2014. 590.

Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031 роки URL. https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/09/25/rozvitku-vishchoi-osviti-v-ukraini-02-10-2020.pdf

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
ОсередчукО. А. (2022). КОНЦЕПЦІЯ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИХ ОСНОВ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (204), 222-226. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-204-222-226