ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНО-ГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ

  • Жанна Миколаївна Семеренко Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова https://orcid.org/0000-0002-3647-7412
Ключові слова: проектно-графічна компетентність, майбутні учителі технологій, інформаційно-педагогічне середовище, сайнс-арт і діджеталізація, педагогічний дизайн

Анотація

У статті розкрито особливості формування проектно-графічної компетентності у майбутніх учителів технологій. В актуальності зазначено, що внутрішній інформаційно-особистісний ресурс людини, реалізований у проектних технологіях, набуває значення конкурентоспроможного продукту.

Здійснено аналіз праць вітчизняних і зарубіжних дослідників з проблеми підготовки майбутніх учителів технологій до навчання графічного дизайну учнів закладів загальної освіти. Стан формування досліджуваної якості у майбутніх учителів засвідчує, що навчання технологій художнього, технічного, комп’ютерного проектування недостатньо забезпечується зовнішнім інформаційно-педагогічним середовищем. Вітчизняний графічний дизайн досі не став самостійною галуззю художнього проектування. Не враховано досвід української національної графіки.

Запропоновано для застосування досвід підготовки з графічного дизайну фахівців у галузі прикладної і промислової графіки та рекламної діяльності. Зазначено, що формування компетентності з графічного дизайну у майбутніх учителів технологій має здійснюватися на методологічних засадах синтезу науки, мистецтва і технологій. Відзначено, що культурне самовираження майбутніх учителів технологій, повноцінна реалізація їхніх багатогранних здібностей забезпечується педагогічно доцільним дизайном освітнього середовища з формування проектно-графічної компетентності.

Сформульовано визначення педагогічного дизайну – це практика системного проектування, розроблення і впровадження навчальної продукції (цифрової і матеріальної) з метою привабливого, комфортного, інформаційно й технологічно збалансованого, креативного набуття знань учасниками навчального процесу. Охарактеризовано інноваційний напрям розвитку науково-мистецького синтезу – сайнс-арту/sciens art, діджиталізація – процес переведення різноманітної інформації у всіх її формах (текстовій, звуковій, графічній) у цифровий формат, зрозумілий сучасним гаджетам.

Графічний дизайн, на думку авторки, є універсальним засобом освоєння довкілля завдяки пластиці – універсальному засобу фігуротворення, формотворення, образотворення. Висловлено сподівання, що графічний дизайн стане засобом удосконалення сучасного освітнього середовища, завдяки фаховій підготовці майбутніх учителів технологій.

Посилання

Енциклопедія освіти / Національна академія педагогічних наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень; заст. гол. ред. В. І. Луговий, О. М. Топузов; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва]: 2-ге вид., допов. та перероб. Київ: Юрінком Інтер, 2021. 1144 с.

Курач М. С. Теоретичні і методичні засади навчання художнього проектування майбутніх учителів технологій : дис. … д-ра пед. Наук : 13.00.02. Київ : Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 2016. 468 с.

Курок В. П. Підготовка майбутніх учителів трудового навчання та технологій у ЗВО: досвід, проблеми та перспективи. Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Глухів, 14 травня 2020 р.). Глухів : Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2020. С. 45-48.

Кучер С. Л. Педагогічні умови неперервної дизайн-підготовки майбутніх учителів технологій. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology. 2018. №6 (1). С. 12-22.

Марченко С. С. Підготовка майбутніх вчителів технологій до комп’ютерного проектування та моделювання. Науковий часопис НІІУ імені М. П. Драгоманова.Серія5:Педагогічні науки:реалії та перспективи : зб. наук. пр. Київ : НГІУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. Вип. 30. С. 139-143.

Нагорна Н. О. 3D друк як засіб проектування і моделювання об’єктів праці. Актуальні проблеми технологічної, професійної освіти, культурології та дизайну : збірник матеріалів Всеукраїнської науково- практичної конференції з нагоди 40-річчя факультету технологій та дизайну Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (м. Полтава, 9-10 жовтня 2018 р.). Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2018. С. 221- 227.

Нищак І.Д. Методична система навчання інженерно-графічних дисциплін майбутніх учителів технологій: дисертація док. пед. наук: 13.00.02. Дрогобич, 2016. 565 с.

Савенко І. В. Зміст і методика профільного навчання старшокласників основ графічного дизайну : дис канд. пед. наук : 13.00.02. Полтава: Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, 2009. 257 с.

Сидоренко В. К. Інтеграція трудового навчання і креслення як засіб розвитку технічних здібностей школярів : дис. … докт. пед. наук: 13.00.01. Київ, 1995. 350 с.

Тименко В. П. Становлення української проектно-центричної системи технологічної освіти. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №13. «Проблеми трудової та професійної підготовки». Випуск 06. 2009. С.200-205.

Федоренко О. Г. Формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій засобами інформаційно-комунікаційних технологій: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Слов’янськ, 2016. 20 с. https://ddpu.edu.ua/images/stories/news/specrada/02040616/Fedorenko/fedorenko_aref.pdf

Цина А. Ю. Теорія та методика особистісно- орієнтованої професійної підготовки майбутнього вчителя технологій: автореф. дис доктора пед. наук :13.00.02. Київ, 2011. 40 с.

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
СемеренкоЖ. М. (2022). ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНО-ГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (204), 243-247. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-204-243-247