ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ СТВОРЕННЮ ОРНАМЕНТАЛЬНИХ КОМПОЗИЦІЙ У ДИЗАЙНІ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

  • Наталія Станіславівна Орлова Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка https://orcid.org/0000-0002-5071-869X
Ключові слова: орнамент, орнаментальні композиції, текстильні матеріали, батик, техніки розпису тканини, моделі одягу, індивідуальність студента

Анотація

У статті проаналізовано педагогічну практику навчання фахівців професійної освіти створенню орнаментальних композицій для текстильних матеріалів та впровадження у навчальний процес техніки розпису тканини – батик. Уміння ефективно використовувати особливості батика у поєднанні з сучасним дизайнерським підходом дозволяє художньо створювати ексклюзивні вишукані тканини, які відрізняються гармонійним колірним поєднанням, виразністю й неповторністю орнаментальних композицій. Студенти самостійно обирають, з якого джерела використовуються сюжети, який сенс вкладається в зміст композиції. Розкрито роль орнаменту в костюмі, визначено види та елементи орнаментації тканин. Елементи, що утворюють орнамент, можуть більш-менш точно відтворювати дійсність, але найчастіше в орнаменті мотиви реального світу піддаються значній переробці: узагальненню, схематизації. До визначальних формальних особливостей орнаменту відноситься декоративна стилізація, площинність, органічний зв’язок з поверхнею, яку він завжди організовує, нерідко підкреслюючи при цьому конструктивну логіку предмета. Збагачуючи основні види батика вдалим сполученням та варіюванням додаткових ефектів, створюється нескінченний спектр можливостей для студента сформувати художній образ, який базується на власному баченні теми й розвинутому художньо-естетичному смаку митця.

Студенти створюють серію ескізів моделей одягу з тканини, розписаної із застосуванням будь-якої техніки розпису. Виконання завдання розвиває в студентів здатність мислити творчо і нестандартно, бачити в традиційній ситуації нові проблеми і самостійно знаходити з них вихід, вміти засвоювати нові знання.

Посилання

Гильман Р. А. Художественная роспись тканей: учеб. пособие для вузов. Москва : Владос, 2005. 159 c.

Давыдов С. Батик. Энциклопедия. Техника, приемы, изделия. Москва : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2005. 184 с.

Касьян Т. К. Батик : навч.-метод. посіб. до вивчення курсу «Батик» із дисципліни «Декоративно-прикладне мистецтво» з практикумом у навчальних майстернях для студентів IV курсів у галузі знань 0202 – Мистецтво за напрямом підготовки 6.020205 – Образотворче мистецтво. Черкаси : Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2011. 68 с.

Михайленко В. Є., Яковлев М. І. Основи композиції. Геометричні аспекти художнього формотворення. Київ : Каравела, 2004. 304 с.

Оздоблення і художнє оформлення текстильних матеріалів у одязі URL: https://knowledge.allbest.ru/manufacture/2c0b65635b2bd78a5c43a89421216d37_1.html (дата звернення: 10.09.2021).

Орлова Н. С. Організаційно-методичні основи навчання художнього проектування одягу: навчально-методичний посібник. Полтава : ПП «Астрая», 2020. 195 с.

Педагогічне керівництво образотворчою діяльністю школярів: Курс лекцій для студ. худ.- графічних факультетів пед. ін-тів і ун-тів: навч. посіб. Ів.- Франківськ : Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника, 1992. 208 с.

Печенюк Т. Г. Розпис тканин в Україні (20-ті - початок 90-тих років ХХ ст.) [Текст] : Дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Печенюк Таміла Григорівна ; Львівська академія мистецтв. Львів, 1996. 160 с.

Попович М. В. Національна культура і культура нації. Київ : Т-во «Знання» України, 2001. 64 с.

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
ОрловаН. С. (2022). ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ СТВОРЕННЮ ОРНАМЕНТАЛЬНИХ КОМПОЗИЦІЙ У ДИЗАЙНІ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (204), 218-222. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-204-218-222