МЕТОДИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ДО ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ШКОЛІ

Ключові слова: методичні трансформації, методика викладання іноземних мов, тренди в освіті, підготовка студентів-філологів, Нова українська школа

Анотація

Розглянуто методичні трансформації в підготовці студентів до викладання іноземних мов у Новій українській школі, які розуміються як комплексні зміни в реалізації базових положень навчальної дисципліни «Методика викладання іноземних мов». Указано на актуальність аспектів: забезпечення полікультурного потенціалу освіти та посилення практичних навичок мовлення для особистих освітніх і життєво функціональних потреб учнів; осучаснення форм і методів проведення уроків іноземної мови в НУШ відповідно до трендів в освіті України. Проілюстровано методичний аспект підготовки студентів до застосування на уроках цифровізації; soft skills; сторітелінгу і візуалізації; віртуальної і доповненої реальності; асинхронного навчання. Зазначено, що кожна з методичних трансформацій з викладання іноземної мови як у закладі вищої освіти, так і в школі зумовлює перспективи теоретичних досліджень, розробку вправ тощо.

Посилання

Академічний тлумачний словник української мови http://sum.in.ua/s/transformacija.

Глобальні тренди, які формуватимуть освітні тенденції у 2022 році. Дослідження ОЕСР https://nus.org.ua/articles/globalni-trendy-yaki-formuvatymut-osvitni-tendentsiyi-u-2022-r-doslidzhennya-oesr/

Дрофа Т.П. Використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій під час викладання іноземної мови. Збірник матеріалів Міжкафедрального методологічного семінару «Сучасні освітні стратегії формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи». Київ, 2011. 175 с.

Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / наук. ред. укр. видання доктор пед. наук, проф. С. Ніколаєва. К. : Ленвіт, 2003. 273 с.

Зимняя И. А. Психология обучения иностранным языкам в школе. М., 1991. 120 с.

Ковтун О.В., Гудманян А. Г. Методика викладання іноземних мов i перекладу у вищій школі. Практикум. К. : НАУ, 2015. 88 с.

Мартинова Р.Ю. Цілісна загальнодидактична модель змісту навчання іноземних мов [Текст]. К. : Вища школа, 2004. 456 с.

Ніколаєва С. Ю. Основи сучасної методики викладання іноземних мов (схеми і таблиці): Навчальний посібник. К.: Ленвіт, 2008. 285 с.

Освітні тренди 2022. https://education.24tv.ua/7-osvitnih-trendiv-2022-shho-uchniv-vchiteliv-ukrayina-novini_n1835384

Першукова О. Європейська багатомовність в освіті. Шлях освіти. Харків, 2000. No 4 (18). С. 24- 26.

Приходько Д. С. Інтеграція сучасних технологій у процес вивчення та викладання іноземних мов. Матеріали IX Міжнародної науково- практичної конференції «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов». Київ, 2014. 191 с.

Редько В.Г. Оновлення змісту навчання іноземних мов у сучасній шкільній освіті– прерогатива Нової української школи https://core.ac.uk/download/pdf/163088397.pdf

Рудіна М. Навчання студентів за спеціальністю «Філологія» як молодих учителів іноземної мови Нової української школи. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. К. : Національний авіаційний університет, 2018. Вип. 2 (13). С. 70 – 76.

Рудіна М.В. Розширення меж соціальної комунікації: іншомовна компетентність / Соціальні комунікації в інноваційному освітньому просторі: теоретичні та прикладні аспекти / Під заг. ред. С.М. Ягодзінського, А.М. Кокарєвої. К.: Талком, 2020. С. 108-129. (Гуманітарний дискурс суспільства ризику). http://doi.org/10.18372/43141.

Солодка А. Полікультурне виховання та освіта – крок до інтеграції освіти України в єдиний загальнокультурний простір. Науковий вісник Миколаївського державного університету. Миколаїв, 2005. С. 212–217.

Трансформації в сучасному освітньому просторі: глибинні аспекти розвитку освіти. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 04 листопада 2021 року). Академія інноваційного розвитку освіти, м. Київ. Суми: ТОВ НВП “Росток А.В.Т.”. 2021. 95 с.

Трансформації в освіті: виклики і перспективи. Міжнародний форум https://naps.gov.ua/ua/press/releases/2598/

Merriam-webster.com https://www.merriam-webster.com/dictionary/transformation

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
РудінаМ. В. (2022). МЕТОДИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ДО ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ШКОЛІ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (204), 238-242. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-204-238-242