САМОСТІЙНА РОБОТА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА НА ПРЕДМЕТАХ ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВОГО ЦИКЛУ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

  • Марина Павлівна Назаренко Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-4079-4074
Ключові слова: аналіз хорового твору, диригування, майбутній вчитель музичного мистецтва, самостійна робота, фахова підготовка, хорова партитура

Анотація

У статті розглянуто актуальні питання самостійної роботи студентів факультетів мистецького спрямування педагогічних університетів на предметах диригентсько-хорового циклу, окреслено шляхи удосконалення фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до практичної діяльності у закладах освіти.

У диригентсько-хоровій підготовці самостійна робота є одним із засобів оволодіння студентами глибокими знаннями, вміннями та навичками з диригування. Самостійна робота позитивно впливає на розвиток розумових, творчих, інтелектуальних здібностей. Тому самостійна робота має велике значення не тільки у формуванні особистісних якостей, а й задля впровадження в практику диригентського навчання дидактичних принципів навчання, серед яких особливо велику роль відіграють активність та усвідомленість. Завдяки самостійній роботі створюються сприятливі умови для оволодіння прийомами диригентської техніки та аналітичного засвоєння хорової партитури. Самостійна робота відкриває великі можливості для успішного розвитку творчої індивідуальності студента. Тільки в активній навчальній діяльності майбутній вчитель музичного мистецтва може навчитися використовувати набуті уміння та навички в самостійній роботі.

Посилання

Асафьев Б. О хоровом искусстве. Л.: Музыка, 1980. 216 с.

Безбородова Л.А. Дирижирование: учеб. пособие для студентов пед. ин-тов. М.: Просвещение, 1985. 176 с.

Єременко О.В. Педагогічна спрямованість підготовки фахівців з музичного мистецтва: теоретико-практичні підходи до її реалізації. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2011. № 3 (13). С. 332 – 340.

Кречковский А.Ф. Подготовка будущего учителя музики к хормейстерской деятельности в школе. Теоретичні питання культури, освіти, виховання: сб. наук. праць. К.: Вид. центр КНЛУ, 2007. Вип.32. С. 132 – 134.

Кузнєцова О.В. Розвиток творчої самостійності майбутнього вчителя музики у процесі занять хорового диригування. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2011. № 3 (13). С. 223 – 229.

Олексюк О.М. Музична педагогіка: навч. посіб. К.: КНУКіМ, 2006. 188 с.

Разумний І. Посібник з диригування. К.: Музична Україна, 1968. 120 с.

Стефіна Н.В. Педагогічна скринька майбутнього вчителя: навч. посіб. для студентів, аспірантів, вчителів шкіл різного типу. Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2006. 328 с.

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
НазаренкоМ. П. (2022). САМОСТІЙНА РОБОТА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА НА ПРЕДМЕТАХ ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВОГО ЦИКЛУ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (204), 210-213. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-204-210-213