ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ АУДІЮВАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

  • Галина Ростиславівна Мацюк Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя https://orcid.org/0000-0002-8857-1857
  • Олеся Миколаївна Штанюк Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя https://orcid.org/0000-0002-4388-2942
Ключові слова: українська мова як іноземна, аудіювання, мовленнєва діяльність, комунікативна компетенція, іноземні здобувачі вищої освіти

Анотація

У статті проаналізовано особливості навчання аудіювання як виду мовленнєвої діяльності на заняттях української мови як іноземної. Теоретично обґрунтовано поняття «аудіювання». Підкреслено, що аудіювання є не лише метою навчання, а й засобом вивчення мови. Воно пронизує весь процес навчання та є основою для оволодіння іншими навичками: читанням, говорінням і письмом. Це складний вид мовленнєвої діяльності, який потребує тривалої підготовки й тренування. Під час прослуховування інформація відбирається, упорядковується, узагальнюється, переосмислюється та оцінюється. Звернуто увагу на аудіювання як на сприйняття та осмислення звукового сигналу. Послідовність розвитку навичок аудіювання та усунення труднощів у сприйнятті тексту здійснюється шляхом виконання вправ: спеціальних, аудіювання є метою навчання, і неспеціальних, аудіювання виступають як засіб інших видів мовленнєва діяльність. Ці вправи сприяють розвитку лексичних, граматичних і фонетичних навичок іноземних студентів і доведення цих навичок до автоматизму. На заняттях з української мови як іноземної значна увага приділяється неспеціальним мовним вправам, спрямованим на розвиток розуміння іноземними студентами типових конструкцій та фраз, що допомагає їм будувати власні висловлювання за аналогією. Звернуто увагу на те, що розмовні текстові повідомлення мають відповідати рівню психологічної та лінгвістичної компетентності іноземного студента. Автори акцентують увагу на лексико-синтаксичних труднощах текстів, які сприймаються іноземцями, та вправах для їх подолання. Висвітлено ряд труднощів, з якими стикаються іноземні студенти під час навчання аудіювання. Зроблено висновок, що правильна організація навчання аудіювання за комунікативною сучасною методикою є однією з головних умов успішного оволодіння українською мовою як іноземною. Оскільки аудіювання відіграє комунікативну роль, стимулює навчально- мовленнєву активність іноземців, використовується для ознайомлення з новим мовним та мовленнєвим матеріалом, є засобом розвитку інших умінь і навичок, його потрібно вчити спеціально, беручи до уваги специфіку та складності цього виду мовленнєвої діяльності.

Посилання

Мацюк Г. Особливості навчання аудіювання як засобу розвитку іншомовної комунікативної компетенції на заняттях української мови як іноземної. International scientific and practical conference «Pedagogy, psychology and teaching methods: international experience» : conference proceedings, July 16–17, 2021. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2021. С. 207–211.

Семотюк О. Особливості застосування аудіювання у процесі вивчення української мови як іноземної. Обрії. 2013. № 1. С. 98-100.

Солодюк Н. В. Особливості навчання аудіювання іноземних студентів медичних спеціальностей. Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії : матеріали XXХІV Міжнар. наук.- практ. інтернет-конф., м. Переяслав-Хмельницький, 30-31 січн. 2017 р. Переяслав-Хмельницький, 2017. С. 53-55. URL: http://repo.dma.dp.ua/2446/1/conference_31-31.1.2017-p53-55.pdf.

Станкевич Н. Види мовленнєвої діяльності в аспекті лінгводидактики. Теорія і практика викладання української як іноземної. 2007. Вип. 2. С. 40–47.

Шпак О., Аргірова М. Аудіювання як компонент та метод навчання української мови як іноземної, для студентів-інофонів. Світова самоізоляція, як можливість переосмислення : матеріали VI наук.-метод. міжнар. Круглого столу, м. Одеса (Україна) - Бенгбу (Китай), 8 черв. 2021 р. Одеса (Україна), Бенгбу (Китай): ОНПУ, 2021. С. 192-198.

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
МацюкГ. Р., & ШтанюкО. М. (2022). ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ АУДІЮВАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (204), 205-209. вилучено із https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/1233