ПІДГОТОВКИ ІНСТРУМЕНТАЛІСТІВ-ВИКОНАВЦІВ У КЛАСИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

  • Ольга Дмитрівна Ляшенко Інститут мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка https://orcid.org/0000-0002-5840-8178
  • Ольга Серафимівна Економова Інститут мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка https://orcid.org/0000-0002-2975-969X
Ключові слова: інструменталіст-виконавець, студент-інструменталіст, класичний університет, фахова підготовка, принципи і методи навчання, виконавська практика

Анотація

У статті досліджено специфіку фахової підготовки студентів спеціальності «Музичне мистецтво (інструментальне виконавство)»у класичному університеті. Узагальнено результати самооцінки студентами готовності до професійної діяльності. Виявлено професійні пріоритети студентів-інструменталістів. Окреслено принципи й методи навчання майбутніх інструменталістів. Визначено особливості фахової підготовки інструменталістів-виконавців у класичному університеті.

Посилання

Андрейко О. І. Теорія і методика формування виконавської культури скрипаля у вищих мистецьких навчальних закладах : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.02. Київ, 2014. 45 с.

Гуральник Н. П. Українська фортепіанна школа ХХ століття в контексті музичної педагогіки:історико-методологічні та теоретико- технологічні аспекти : монографія. Київ : НПУ, 2007. 460 с.

Давидов М. А. Теоретичні основи формування виконавської майстерності баяніста (акордеоніста) : підручник для студентів вищих навчальних закладів. Вид. 3-тє, доповн. Київ : Музична Україна, 2004. 300 с.

Завалко К. В. Методичні засади самовдосконалення майбутнього вчителя музики в процесі навчання гри на скрипці: дис. ..канд. пед. наук. 13.00.02. Київ, 2006. 266 с.

Куришев Е. В., Ляшенко О. Д. Робоча програма навчальної дисципліни «Спеціальний інструмент (фортепіано)» для студентів спеціальності 025 «Музичне мистецтво» другого магістерського рівня освітньої програми 025.00.01 Музичне мистецтво, спеціалізації: викладання музичного інструмента/ Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. Київ, 2021. 20 с.

Лабунець В. М. Методична система інструментально-виконавської підготовки майбутнього вчителя музики : автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.02. Київ, 2015. 42 с.

Методика викладання дисциплін кваліфікації у вищій школі (викладання музичного інструмента): робоча програма навч. дисц. для студ. галузі знань 0202 «Мистецтво» спеціальності 8.02020401 «Музичне мистецтво» другого (магістерського) освітнього рівня / розроб. Т. М. Пляченко; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. Київ, 2015. 31 с.

Освітньо-професійна програма 025.00.04 «Інструментальне виконавство (оркестрові струнні, народні, духові та ударні інструменти)» першого(бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 025 «Музичне мистецтво» / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. Київ, 2021. 23 с.

Федоришин В. І. Формування виконавської майстерності студентів музично-педагогічних факультетів у процесі колективного музикування : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2002. 202 с.

Юник Д. Г. Теорія та методика формування виконавської надійності музикантів- інструменталістів : автореф. … д-ра пед. наук : 13.00.02. Київ, 2011. 40 с.

Lee C.,Leung B-W.Instrumental teaching as ‘the noblest and the most under-praised job’: multiple case studies of three Hong Kong instrumental teachers. Music Education Research (England). Volume 23. Issue 5 (2021) :https://www.tandfonline.com/doi/ref/10.1080/14613808.2021.2015309?scroll=top.

Zheng Yu., Leung B-W. Cultivating music students’ creativity in piano performance: a multiple- case study in China. Music Education Research(England). Volume 23. Issue 5 (2021). P. 594– 608.

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
ЛяшенкоО. Д., & ЕкономоваО. С. (2022). ПІДГОТОВКИ ІНСТРУМЕНТАЛІСТІВ-ВИКОНАВЦІВ У КЛАСИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (204), 196-200. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-204-196-200