SOFT SKILLS СУЧАСНОГО МОЛОДОГО БАЛЕТМЕЙСТЕРА НЕОБХІДНІ ДЛЯ СТВОРЕННЯ КОЛЕКТИВНОГО ТВОРЧОГО ПРОЕКТУ

Ключові слова: хореографічне мистецтво, soft skills, балетмейстер, колективний творчий проект, світогляд, толерантність, емпатія

Анотація

Сучасний мистецький простір, який формується взаємопроникненням та синтезом мистецтв, потребує не лише професійних знань та умінь,а також виховання нової людини сьогодення,тим паче в реаліях сучасного українського суспільства. Трансформація та генеза хореографічного мистецтва вимагає появи нової постаті хореографа – митця, творця, науковця.

В контексті важливості колективної творчості в цілому творчий проект в співавторстві групи хореографів буде особливою формою комунікації, адже передбачає взаємопроникнення творчих енергій в колективі особистостей. Поза професійними навичками враховуються універсальні загальнолюдські якості, які впливатимуть на взаємовідносини та результат роботи – Soft Skills.

Серед особливих навичок автор виділяє світогляд та емоційний інтелект, звертає увагу на комунікабельність і толерантність, які проявляються в суспільних процесах спілкування, зокрема в психологічній взаємодії, особливо коли це стосується процесу створення творчого хореографічного проекту колективом авторів. В переліку складових емоційного інтелекту зазначають самосвідомість, саморегуляцію, мотивацію, емпатію та інші соціальні навики налагоджування відносин. У контексті духовного розвитку особистості звертається увага на один із важливих soft skills сучасного молодого балетмейстера – емпатію.

Розглядаються етапи колективного творчого діла (за Івановим), а саме: «зараження ідеєю»; планування; проведення; аналіз, підведення підсумків; післядія в майбутньому, які можна застосовувати для процесу створення колективного творчого проекту групою хореографів спів-авторів. Для кожного з етапів запропоновано відповідні soft skills молодого балетмейстера. В цілому виділяються такі якості та навички: здатність працювати в команді, стресостійкість, креативність, розвинута уява для створення образів, мотивація, уміння планувати, методичність, навики тайм-менеджменту, дисципліна, критичне мислення, навички інформаційного пошуку, здібність до наукової роботи, бажання навчатись та вдосконалюватись.

Посилання

Стандарт вищої освіти, 024 хореографія URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/03/024-choreografia-B.pdf

Бех І. Д. Почуття цінності іншої людини як моральний пріоритет особистості. Початкова школа. 2001. № 12. С. 32 – 35.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ, 2005.

Емпатія // Універсальний словник- енциклопедія. 4-те вид. К. : Тека, 2006.

Король Д. О. Світогляд /Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/

Лань О. Б. Аспекти створення колективного творчого продукту – хореографічної вистави. Scientific and pedagogical internship «Europian educational values and ways to improve culture and arts education»: Internship proseedings, September 6 – October 17, 2021. Wloclawec, republic of Poland «Baltija Publishing», 2021. 80 pages. C. 20 – 24.

Лань О. Б. Втілення сучасних прийомів перформансу в практиці режисури одноактного балету. Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe (Львівсько-Ряшівські наукові зошити) Kultura – Sztuka – Edukacja – Terapia w perspektywie interdyscyplinarej. Rzeszów – Львів : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. W., 2014. № 2. S. 232– 240. URL: http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/lviv-rzeszow/search/author

Лань О. Б. Особливості досягнення консенсусу у виборі теми хореографічної вистави групою студентів-авторів. Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених«Актуальні питання гуманітарних наук». Дрогобич. Видавничий дім «Гельветика». 2021. С. 4–10. URL: http://www.aphn-journal.in.ua/35-3-2021

Лань О. Б. Художнє кредо балетмейстера як наслідок світогляду в контексті створення художнього образу. Вісник Львівського університету. Збірник наукових праць. Серія мистецтвознавство. 2014. № 14. С. 137–144.

Лісовий В. Толерантність /Філософський енциклопедичний словник / В. І. Шинкарук (голова редколегії) та ін. ; Л. В. Озадовська, Н. П. Поліщук (наукові редактори) ; І. О. Покаржевська (художнє оформлення). Київ: Абрис, 2002. 742 с.

Маценко Ж. М. Духовність: феномен психології та об'єкт виховання. К., Освіта України. 2010. 100 с.

Павлюк Р. О. Креативність як складова частина професійної підготовки майбутніх учителів. URL: http://www.rusnauka.com/16_NPM_2007/Pedagogica/22154.doc.htm

Педагогические труды академика И. П. Ива- нова. В 2 т. Т. 1 / сост.: И. Д. Аванесян, К. П. За- харов. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2013. 304 с. URL: https://elib.spbstu.ru/dl/2/s16-265.pdf/download/s16-265.pdf

Педагогические труды академика И. П. Ива- нова. в 2 т. Т. 2 / сост.: И. Д. Аванесян, К. П. Захаров. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2013. 310 с.

Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс). Колективна монографія / О. Плахотнюк, О. Кузик, О. Лань, А. Дем’янчук, Р. Кундис, П. Луньо та ін. / за заг. ред. О. Плахотнюка. Львів : СПОЛОМ. 2020. 316 с.

Філософський енциклопедичний словник/ [голова редкол. В. І. Шинкарук]. К.: Абрис, 2002. 742 с.

Хомяков М. Б. Толерантность: парадоксальная ценность. Журнал социологии и социальной антропологии. 2003. № 4. Т. VI. № 4. С. 98 – 112.

Шуртаков К. Мировоззрение и методы его формирования : Концептуал. Филос. анализ. Казань : Издательство Казанского ун-та, 1989. 212 с.

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
ЛаньО. Б. (2022). SOFT SKILLS СУЧАСНОГО МОЛОДОГО БАЛЕТМЕЙСТЕРА НЕОБХІДНІ ДЛЯ СТВОРЕННЯ КОЛЕКТИВНОГО ТВОРЧОГО ПРОЕКТУ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (204), 178-184. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-204-178-184