НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЗМІСТОВОЇ ЛІНІЇ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ

Ключові слова: екологізація освіти, екологічна компетентність, дослідницька компетентність. біоценоз, агроценоз, видова різноманітність, видова структура, біомаса, трофічні ланцюги, трофічна структура

Анотація

Запропоновані науково-методичні поради з поглибленого вивчення та засвоєння понять «біоценоз» та «агроценоз» дозволять сформувати екологічний світогляд і забезпечити базовий рівень знань учнів старших класів. Розкриття кругообігу речовин і потоку енергії, що забезпечують стабільність і динамічність природних і штучних біосистем й підтримують рівновагу в біосфері, становлять наукову основу для формування в учнів екологічного мислення, екологічної відповідальності і навичок здійснення природоохоронної діяльності.

Посилання

Заверуха Н.М., Серебряков В.В., Скиба. Ю.А. Основи екології: Навч. посібн. Київ: Каравела, 2006. 368 с.

Колонькова О.О. Формування екологічної компетентності старшокласників засобами дистанційної освіти. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. Кам’янець-Подільський, 2017. Вип. 10. Т.1. С. 379-387.

Лагутенко О.Т. Агроекологія: Лабораторний практикум. Київ, 2012. 88 с.

Лагутенко О.Т. Агроекологія: Навчальний посібник. Київ, 2012. 206 с.

Маршицька В.В. Сутнісні характеристики екологічної компетентності учнів початкової школи. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. Київ, 2015. Кн.2. Вип.8. С. 20-24.

Навчальні програми 10-11 класів. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv (дата звернення: 19.11.2021).

Настека Т.М. Лабораторний практикум з курсу «Біогеографія» для студентів спеціальності 6.070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища». Київ, 2014. 73 с.

Настека Т.М. Польові дослідження в курсі «Біогеографія» (Методичні рекомендації для студентів спеціальності 014 Середня освіта Біологія – заочної форми навчання). Київ, 2018. 48 с.

Програма з біології для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень. URL: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html (дата звернення: 19.11.2021).

Пустовіт Н.А. Особистісно орієнтовані технології екологічного виховання підлітків. Наукові записки. Серія: педагогіка і психологія, 2001. Випуск 5. С. 59-62.

Пустовіт Н.А., Пруцакова О.Л., Руденко Л.Д., Колонькова О.О. Формування екологічної компетентності школярів : наук.-метод. посібник. Київ: Педагогічна думка., 2008. 64 с.

Скиба Ю.А. Екологічна освіта як складова частина стратегії сталого розвитку. Сайт ВЕГО «МАМА-86». URL: https://mama- 86.org.ua/archive/ecodemocracy/skyba_u.htm (дата звернення: 8.11.2021).

Суперагроном. Словник агронома. URL: https://superagronom.com/slovnik-agronoma/detrit-id20494 (дата звернення: 12.11.2021).

Титаренко Л.М. Формування екологічної компетентності студентів біологічних спеціальностей університету: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Київ, 2017. 22 с.

Шарко В.Д., Куриленко Н.В. Використання інформаційних технологій у процесі формування екологічної компетентності учнів на уроках фізики. Інформаційні технології в освіті. 2011. № 10. С. 42- 43.

Шернік О.П., Крюков Р.В., Ганчук М.М. Штучний біоценоз як основа агроекосистеми. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали VІІІ Міжнародної наукової конференції. Дніпропетровськ: Ліра, 2015. С. 60-61.

Шмалєй С.В. Система екологічної освіти в загальноосвітній школі в процесі вивчення предметів природничо-наукового циклу: дис. … доктора пед. наук: 13.00.01. Київ, 2015. 479 с.

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
ЛагутенкоО. Т., ШевченкоВ. Г., НастекаТ. М., & НіколенкоТ. Ю. (2022). НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЗМІСТОВОЇ ЛІНІЇ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (204), 173-178. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-204-173-178