ФОРМУВАННЯ SOFT SKILLS МАЙБУТНЬОГО ХОРЕОГРАФА У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У ЗВО

  • Світлана Олександрівна Лавриненко Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0001-6986-7807
Ключові слова: soft skills, хореографія, майбутні хореографи, ЗВО, навчальний процес

Анотація

У статті досліджується процес формування формування soft skills майбутнього хореографа у процесі навчання у ЗВО, який являється важливим елементом для забезпечення майбутнього успішного працевлаштування на ринку праці. Проаналізовано трактування сутності категорії «soft skills» та досліджено основні характеристики soft skills. Встановлено, що є три категорії soft skills: соціально-комунікативні (комунікативні навички, міжособистісні навички, навички групової роботи, етика спілкування, трудова етика тощо), когнітивні (критичне мислення, навички вирішення проблем, новаторське мислення, таймменеджмент тощо), атрибути особистості і складові емоційного інтелекту (емоційний інтелект, чесність, оптимізм, гнучкість, креативність, мотивація, емпатія тощо). Проаналізовано, що Стандарт вищої освіти зі спеціальності «Хореографія» визначає весь спектр спеціальних компетентностей та результатів навчання майбутніх хореографів. Проаналізовано процес формування soft skills у майбутніх хореографів через аналіз освітнього стандарту їх спеціальності.

Здійснено загальний огляд навчальних компонентів у освітній програмі «Хореографія» з позиції забезпечення формування soft skills. Проаналізовано навчальні дисципліни зі спеціальності «Хореографія», які скеровані на формування різних soft skills у майбутніх хореографів. Проаналізовано дисципліну «Загальна теорія моралі та професійна етика» в ракурсі її можливостей безпосередньо формувати soft skills майбутнього хореографа, яка сприяє формуванню комунікативних компетенцій. Встановлено, що найбільш значущими в формуванні комунікативних компетенцій виступають особистісні показники в декількох планах: індивідуально-особистісному, комунікативному, соціально-психологічному, морально-політичному. Встановлено, що комунікативна культура студентів в ході вивчення навчальної дисципліни«Загальна теорія моралі та професійна етика»як інтегративне особистісне утворення, де в його структурі виокремлюють показники: за когнітивним критерієм, за емоційно- ціннісним критерієм, за поведінковим критерієм. Визначено, що після завершення навчальної програми майбутні хореографи на засадах компетентнісного підходу повинні розвинути soft skills за трьома профільними вимірами Creating (CREA), Performing (PERF) та Appreciating and Analysing (APAN).

Посилання

Клименко Т. І. Розвиток soft skills у процесі навчання іноземній мові. «Soft skills – невід’ємні аспекти формування конкурентоспроможності студентів у XXI столітті». Київ.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2020. С. 40- 42.

Кохан О. М. Soft skills як необхідний компонент конкурентоспроможності майбутніх фахівців. «Soft skills – невід’ємні аспекти формування конкурентоспроможності студентів у XXI столітті». Київ.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2020. С. 43-45.

Максимова О. Комунікативна компетентність вчителя початкової школи. Молодь і ринок. 2016. № 5. С. 59-63

Медвідь Т., Терешенко Н. Формування soft skills у процесі фахової підготовки майбутніх хореографів. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. 2021. Вип. 4. С. 165-178.

Методичні рекомендації для експертів Національного агентства щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми, затверджено рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 29 вересня 2019 р., протокол № 9. 2019, 32 с.

Освітньо-професійна програма «Хореографія» першого (бакалаврського)рівня вищої освіти за спеціальністю 024 Хореографія. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. 2022. URL: https://www.cuspu.edu.ua/en/kafedra-mystetskoi-osvity/choreographic-department/general-information# (дата звернення 12.04.2022).

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 024 – Хореографія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Міністерство освіти і науки України: офіц. вебпортал. 2020. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/03/024-choreografia-B.pdf (дата звернення 12.04.2022).

Ященко Е. М. Формування комунікативної культури студентів у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів економічного профілю. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 - теорія і методика виховання. Інститут проблем виховання Національної Академії педагогічних наук України, Київ, 2010. 20 с.

Caribbean Examinations Council. Caribbean Advanced Proficiency Examinations. Theatre Arts Syllabus. Effective for examinations from May/June 2012. 2010. URL: https://cxc.org/SiteAssets/syllabusses/CSEC/CSEC%20Theatre%20Arts%20Syllabus.pdf (дата звернення 12.04.2022).

Doyle A. List of Soft Skills. 2017. URL: https://www.thebalance.com/list-of-soft-skills-2063770 (дата звернення 12.04.2022).

Kenton W. Soft Skills. 2019. URL: https://www.investopedia.com/terms/s/soft-skills.asp (дата звернення 12.04.2022).

Nykytenko O. Soft skills development and language teaching as basis of professional growth. «Soft skills – невід’ємні аспекти формування конкурентоспроможності студентів у XXI столітті». Київ.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2020. С. 66-68.

Rudolph B. The Importance of Soft Skills in the Hiring Process. 2017. URL: https://www.skywatersearch.com/post/importance-soft-skills-hiringprocess (дата звернення 12.04.2022).

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
ЛавриненкоС. О. (2022). ФОРМУВАННЯ SOFT SKILLS МАЙБУТНЬОГО ХОРЕОГРАФА У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У ЗВО. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (204), 166-172. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-204-166-172