СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОГО ВМІННЯ АУДІЮВАННЯ НА РІВНІ НЕЗАЛЕЖНИХ КОРИСТУВАЧІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

  • Вікторія Юріївна Кочубей Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0003-0015-6884
Ключові слова: комунікативне вміння аудіювання, сприйняття на слух, комунікативні рецептивні стратегії, мовленнєве вміння, осмислення усного повідомлення

Анотація

Стаття присвячена опису стратегій вдосконалення комунікативного вміння аудіювання на рівні незалежного користувача мови. Вміння вдумливо слухати, аналізувати не тільки поверхневу інформацію, а й глибинні смисли, критично сприймати повідомлення, давати йому оцінку, розуміти наміри мовця та мету повідомлення належать до провідних компетентностей сучасної людини. Глибина і повнота сприйняття та осмислення усного повідомлення залежить передусім від рівня сформованості комунікативних вмінь аудіювання в єдності мовленнєвих, інтелектуальних та компенсаційних вмінь. Під аудитивним вмінням розуміємо багатокомпонентне вміння, здатність реципієнта свідомо, з певною метою сприймати інформацію на слух з подальшим відтворенням та інтерпретуванням почутого. Комунікативна стратегія в аудіюванні – це оптимальна реалізація інтенцій мовця щодо сприйняття, декодування й осмислення усного повідомлення шляхом розкриття та усвідомлення його смислових зв’язків. Навчальні та комунікативні стратегії щільно переплітаються, оскільки метою навчання іноземної мови є формування іншомовної комунікативної компетенції. Для повного та глибокого розуміння аудіо текстів варто використовувати стратегії, які спрямовані на відпрацювання певних комунікативних вмінь аудіювання. Незалежний користувач мови повинен вміти використовувати такі стратегії під час сприймання мовлення на слух: стратегія визначення контексту розмови, стратегія встановлення намірів мовців, стратегія з’ясування теми повідомлення та визначення можливого варіанту назви аудіо повідомлення, стратегія з’ясування жанру аудіо тексту та стилю повідомлення, стратегія відокремлення фактів від суджень, стратегія виокремлення думок декількох учасників дискусії, знаходження спільних суджень, стратегія визначення способу організації інформації (хронологічного, тематичного, тощо) та з’ясування логічних зв’язків між частинами тексту, стратегія з’ясування деталей, стратегія з’ясування значення незнайомих слів з контексту. В статті продемонстровано, як навчально-комунікативні стратегії реалізовані в процесі навчання на прикладі конкретних вправ в підручниках англійської мови Choices Upper-Intermediate, Get 200, Pioneer рівнів В1та В2.

Посилання

Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. К.: Видавничий центр «Академія», 2004. 344 с.

Семенюк О.А., Паращук В.Ю. Основи теорії мовної комунікації: Підручник. К.: Видавничий центр «Академія», 2010. 240 с.

Федорова О.А. Формування аудитивних умінь іноземних слухачів підготовчого відділення у процесі навчання української мови: дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано- Франківськ, 2016. 260 с.

Гез Н. И., Ляховицкий М. В., Кошман И. М., Миролюбов А. А. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. М.: Высш. шк., 1982. 373 с.

Зимняя И. А. Лингвопсихология речевой деятельности. М. : Московский психолого- социальный институт, Воронеж: НПО «МОДЭК», 2001. 432 с.

Ляховицкий М. В. Технические средства в обучении иностранным языкам. М.: Просвещение, 1981. 144 c.

Ніколаєва С. Ю. Основи сучасної методики викладання іноземних мов. К.: Ленвіт, 2008. 285 с.

Бігіч О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : підручник для студентів класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів. Київ: Ленвіт, 2013. 590 с.

Dahlhaus B. Fertigkeit Horen. Munchen : Goethe-Institut, 1994. 192 р.

Підручна З.Ф. Аудіювання як компонент розвитку комунікативних навичок. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Педагогіка. Тернопіль, 2011. №2. С. 175-181.

Березенкова Е.М. Виды аудирования. Сб. научных трудов МГПИИЯ им. М.Тореза. 1989. № 142. С. 12–15.

Тарнопольський О.Б. Методика навчання іншомовної мовленнєвої діяльності у вищому мовному закладі освіти : навч.посіб. К. : Фірма «ІНКОС», 2006. 248с.

Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика. М.: Издательский центр «Академия», 2007. 336 с.

Миллер Дж. Информация и память. Восприятие. Механизмы и модели : сб. статей / Пер. с англ. Л. Я. Белопольского и Ю. И. Пашкевич. Под ред. и с предисл. Н. Ю. Алексеенко. М., 1974.

Кулиш Л.Ю. Психолингвистические аспекты восприятия устной иноязычной речи. К. : Вища школа, 1982. 208 с.

Клычникова З.И. Психологические особенности обучения чтению на иностранном языке. М. : Просвещение, 1983. 197 с.

Старостенко О.В. Розвиток аудитивних умінь російської мови в англомовних студентів негуманітарних спеціальностей : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Херсонський державний університет. Херсон, 2008. 250 с.

Мисечко О.Є. Поняття стратегічної компетенції у змісті сучасної професійної підготовки вчителя іноземної мови у ВНЗ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Житомир, 2004. Випуск 19. С. 174- 178.

Common European framework of reference for languages: learning, teaching assessment. Companion volume with new descriptors. (2018). Council of Europe. URL: https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989

Mitchell H.Q., Malkogianni M. Pioneer. Level B2. Student’s Book. MM Publications, 2015. 200 p.

Harris M, Sikorzynska A. Choices. Upper- Intermediate. Pearson Education Limited, 2016. Fifth impression. 136 p.

Get 200! Exam Preparation Course for Ukraine. Marta Rosinska, Lynda Edwards, with contributions from Malcolm Mann and Steven Taylore- Knowles. MacMillan Education, 2016. Book 1.167 p.

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
КочубейВ. Ю. (2022). СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОГО ВМІННЯ АУДІЮВАННЯ НА РІВНІ НЕЗАЛЕЖНИХ КОРИСТУВАЧІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (204), 149-153. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-204-149-153