ОСОБЛИВОСТІ ЗАНЯТЬ З ХОРОВОГО ДИРИГУВАННЯ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Ключові слова: студент, майбутній вчитель музичного мистецтва, дистанційне навчання, диригентсько- хорова підготовка, заняття з хорового диригування

Анотація

У статті висвітлюється проблема реалізації технології дистанційного навчання на заняттях з хорового диригування в майбутніх учителів музичного мистецтва. В сучасній системі вітчизняної освіти, враховуючи реалії сьогодення, пріоритетною є дистанційна освіта, а в процесі навчання майбутніх учителів музичного мистецтва у закладах вищої педагогічної освіти – диригентсько-хорова підготовка, адже спів є одним з основних видів діяльності на уроках музичного мистецтва в загальноосвітній школі, під час організації якого вчитель виступає у ролі хормейстера. Саме тому, окреслена нами проблема є актуальною, своєчасною та потребує вирішення.

На основі аналізу наукової та навчально-методичної літератури з проблематики дослідження, нами визначено базові поняття дослідження такі, як: «дистанційна освіта», «дистанційне навчання»; сервіси, програми, платформи, додатки мережі Інтернет, які застосовуються в процесі дистанційного навчання, зокрема, Zoom, Google Meet, Skype, Viber, Telegram, Мoodle, електронна пошта, електронні бібліотеки тощо.

У статті зазначено, що процес компʼютерізації освіти викликає необхідність постійного вдосконалення методики викладання дисциплін,враховуючи особливості дистанційного навчання та вимагає підготовленості науково-викладацького колективу для її реалізації за допомогою інформаційних засобів.

Автором виокремлено та обґрунтовано особливості проведення занять з хорового диригування та завдань для самостійної роботи студентів під час реалізації синхронного, асинхронного та змішаного форматів дистанційного навчання.

Посилання

Дистанційна освіта в країнах світу: що, де і як. 2009. № 126. URL: https://www.chasipodii.net/mp/article/1369/ (дата звернення: 03.02.2022).

Жевакіна Н. В. Технологія дистанційного навчання:сутність та особливості.Вісник Луган. держ. пед. ун-ту ім. Тараса Шевченка. № 4. 2003. С. 68–73.

Карпенко Є., Крамська С. Вивчення хорового диригування в умовах дистанційної освіти. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2021. № 1 (105). С. 402–414.

Кушнір К., Кравченко І, Щербакова Л. Дистанційна форма навчання студентів ЗВО в сучасних умовах мистецької освіти в період пандемії. Social and Economic Aspects of Education in Modern Society. Pedagogy. 2021. С. 3–8.

Прибилова В. М. Проблеми та переваги дистанційного навчання у вищих навчальних закладах України. Проблеми сучасної освіти. 2013. № 4. URL: https://periodicals.karazin.ua/issuesedu/article/view/8791 (дата звернення: 03.02.2022).

Технологія створення дистанційного курсу : навч. посібник / за ред. В. Бикова та В. Кухаренка. К. : Міленіум, 2008. 324 с.

Ткаченко Л. В, Хмельницька О. С. Особливості впровадження дистанційного навчання в освітній процес закладу вищої освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2021. № 75. Т. 3. С. 91–96.

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
КокареваЕ. О. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ЗАНЯТЬ З ХОРОВОГО ДИРИГУВАННЯ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (204), 143-149. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-204-143-149