СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА КАТЕГОРІЇ «ДОЗВІЛЛЯ» ТА ЇЇ ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

  • Микола Михайлович Дубінка Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0001-7129-3750
Ключові слова: особистість, дозвіллєзнавство, педагогіка дозвілля, вільний час, дозвілля, дозвіллєва діяльність, функції дозвілля, заклад позашкільної освіти

Анотація

У статті автор розкриває сутність поняття «дозвілля», обґрунтовуючи значущість цієї педагогічної дефініції, характеризуючи її як специфічну сторону діяльності школярів у вільний час, у якій розширюються можливості для інтелектуального, духовного, творчого і фізичного розвитку особистості, задовольняються особистісні інтереси й нахили дитини, забезпечуються потреби y спілкуванні, оcобистісно-індивідyальному самовираженні.

Автор доводить, що дозвілля має вагомий потенціал, можливості для формування різних потреб особистості: моральних, інтелектуальних, фізичних, сприяє підвищенню освітнього і духовного рівня особистості, здійсненню лише тих занять у дозвіллєвий час, що відповідають потребам та бажанням і приносять задоволення людині у процесі самої діяльності.

Зважаючи на особливості дозвілля та дозвіллєвої діяльності, автор виокремлює такі їх ознаки, як: свобода вибору, без регламентації та менторства; добровільна участь; прагнення отримати позитив, задоволення від процесу та радість успіху щодо результату (компенсаційність); самостійність у поєднанні з відповідальністю; творчість та саморозкриття власних можливостей.

Використовуючи наявний досвід науковців, дослідник пропонує певну уніфікацію визначення функцій дозвілля, до яких відносить: рекреаційну, комунікативну, соціальну, творчу, ціннісно-орієнтаційну, пізнавальну та виховну.

Посилання

Бойчев І. І. Практикум з організації культурно-дозвіллєвої діяльності учнів / Під ред. О. С. Цокур. Одеса, 2003. 16 с.

Бочелюк В. Й., Бочелюк В. В. Дозвіллєзнавство. навч. посіб. К. : Центр навч. літератури, 2006. 208 с. URL : http://tourlib.net/books_ukr/bocheluk.htm.

Воловик А. Ф., Воловик В. А. Педагогіка дозвілля: підручник. Харків : ХДАК, 1999. 332 с.

Кирсанов В. В. Социально-педагогические проблемы организации досуга за рубежом. Харьков : ХГИК, 1998. 132 с.

Кротова Ю. Н. Становление и развитие педагогики досуга в США и Великобритании : Автореф. дисс... д-ра пед. наук: 13.00.05. СПб., 1994. 32 с.

Культурно-дозвіллєва діяльність у сучасному світі : кол. монографія. – Київ : Видавництво Ліра–К, 2017. – 328 с.

Піча В. М. Культура вільного часу: філософсько-соціологічний аналіз. Львів : Світ, 1990. 152 с.

Соціолого-педагогічний словник / За ред. В. В. Радула, вид. 2-е. Харків : Мачулін, 2015. 444 с. С. 94–95.

Цимбалюк Н. М. Організація та методика культурно-дозвіллєвої діяльності. К. : ДАКККіМ, 2000. 145 с.

Шевчук І. В. Педагогічна сутність дозвілля та дозвіллєвої діяльності. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. № 1(60). 2014. С. 250–259.

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
Дубінка М. М. (2022). СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА КАТЕГОРІЇ «ДОЗВІЛЛЯ» ТА ЇЇ ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (204), 108-114. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-204-108-114