КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКО- ПРОСВІТНИЦЬКИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

  • Оксана Володимирівна Філоненко Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0003-4453-9887
Ключові слова: товариства, громадсько-просвітницькі товариства, культурно-освітня діяльність товариства, просвітницька й пропагандистська діяльність членів товариства

Анотація

У статті охарактеризовано культурно-освітню діяльність громадсько-просвітницьких товариств України другої половини XIX – початку XX століття.

Встановлено, що громадсько-просвітницькі товариства відігравали значну роль у громадському, соціальному, культурному та освітньому житті в Україні у другій половині ХІХ – на початку XX століття. Вони мали схожу структуру, мету створення та носили демократичний характер. Успішність багатьох товариств, їх еволюція, визначались правильною організацією товариства та внеском окремих особистостей у їх діяльність. Активні діячі товариств намагалися спрямувати свою діяльність у русло поширення серед народу знань із різних наук, що сприяло не лише підвищенню загальної кількості грамотного населення, а й різнобічному розвитку особистості.

Посилання

Березівська Л. Освітньо-виховна діяльність Київських просвітницьких товариств (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.). Київ: Молодь, 1999. 191 с.

Бобрицька Г. Педагогічні погляди та громадсько-просвітницька діяльність Харківського математичного товариства кінця ХІХ – початку ХХ ст.: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. Харків, 2014. 231 с.

Борейко О. М. Просвітницько-педагогічна діяльність громадських товариств Волині (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.): дис канд. пед. наук : 13.00.01. Житомир, 2004. 239 с.

Исторический обзор деятельности Харьковского Общества распространения в народе грамотности 1869–1909. Москва: Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1911. 261 с.

Нариси історії українського шкільництва 1905-1933: навч. посіб. / за ред. О. В. Сухомлинської. К.: Заповіт, 1996. 304 с.

Олізько О. В. Внесок педагогів-просвітників у становлення та розвиток Єлисаветградського благодійного товариства поширення грамотності та ремесел. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. Випуск 190. С. 192–196.

Орищенко I. О. Формування фонду державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського: харківський період (1869– 1926 pp.). Наукові праці Державної науково- педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухом- линського. Київ, 2016. Вип. 5. С. 83–90.

Побірченко Н. С. Педагогічна й науково- просвітницька діяльність Громад у контексті суспільного руху Наддніпрянської України (друга половина XIX – початок XX століття): автореф. дис. д-ра пед. наук. Київ, 2001. 39 с.

Радул О. С. Історія педагогіки України: навчальний посібник. Харків, 2017. 216 с.

Філоненко О. В. Освіта Кіровоградщини (Єлисаветградщини) в наукових рефлексіях українських учених (друга половина ХІХ – XX століття): монографія. Харків: Мачулин, 2017. 412 с.

Федака П. Десять років відродженої «Просвіти» (1990–2000). Ужгород: «Два кольори», 2000. 44 с.

Харьковское Общество распространения в народе грамотности : отчет о деятельности Харьковского Общества распространения в народе грамотности за 1871 год / Харьк. О-во распространения в народе грамотности. Харьков, 1872. 24 с.

Яцина О. Педагогічна й культурно-освітня діяльність товариства «Просвіта» на Закарпатті (1920–1939 рр.): дис. канд. пед. наук.: 13.00.01. Ужгород, 2009 р. 279 с.

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
ФілоненкоО. В. (2022). КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКО- ПРОСВІТНИЦЬКИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (204), 79-84. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-204-79-84