КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ АРТ-МЕНЕДЖЕРІВ: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ВИМІР

  • Анжелика Анатоліївна Татарнікова Одеська національна музична академя імені А. В. Нежданової https://orcid.org/0000-0002-6310-8276
Ключові слова: арт-менеджер, менеджмент у сфері мистецтва, професійна підготовка арт-менеджера, методологічні засади професійної підготовки арт-менеджера

Анотація

У статті обґрунтовано значущість набуття здобувачами мистецької освіти професійної компетентності з арт-менеджменту з врахуванням впливу сучасних соціокультурних чинників. Серед останніх, які значно актуалізували проблему формування професійної компетентності з арт-менеджменту у майбутніх фахівців в галузі культури та мистецтва, виділено наступні: виникнення арт-індустрій та стрімкий розвиток світового арт-ринку і арт-бізнесу; заснування Міжнародної асоціації з менеджменту культури і мистецтв; легалізація арт- менеджменту як науки третього тисячоліття, визнання її легітимності як основи для розробки відповідної навчальної дисципліни завдяки інноваційно-педагогічній діяльності фахівців Міжнародної асоціації освіти з мистецького менеджменту; модернізація мистецької освіти в контексті європейських цінностей, Болонських ініціатив,зокрема на засадах компетентнісного й студентоцентрованого підходів;перспективи приєднання України до платформи «Креативна Європа». Професійна компетентність з арт-менеджменту тлумачиться як інтегральна характеристика випускників закладів мистецької освіти, що визначає коло їх повноважень і функцій у сфері управління творчими проектами як арт-менеджерів завдяки наявності необхідних для цього фахових знань з сучасної теорії та психології управління артосферою, готовності до їх практичної реалізації у сфері культури та мистецтва, здатності до ефективного впровадження інноваційного досвіду. Структура професійної компетентності з арт-менеджменту випускників закладів мистецької освіти базується на єдності наступних компонентів: предметно-змістового, функціонально-технологічного, інтеракційно-комунікативного, креативно- культурологічного, що сприяє їхньому безперервному зростанню й успішності управлінської кар’єри.

Посилання

Актуальні питання теорії і практики менеджменту: матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. студентів і молодих вчених, 17–19 березня 2010 р. Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2010. 276 с.

Афанасьєва Л. В. Формування професійної компетентності майбутніх менеджерів організацій у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Кіровоград, 2013. 205 c.

Безгін О., Бернадська Г. Актуальні питання підготовки фахівців з мистецького менеджменту. Проблеми мистецької освіти: Типологічні критерії та науково-методична розробка. Київ: СПД Голосуй, 2008. 138 с.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: бібліотека з освітньої політики: монографія / під ред. О. В. Овчарук. Київ: К. І. С., 2004. 112 с.

Кулдиркаєва О.В. Професійна підготовка майбутніх учителів музики на основі сучасних технологій арт-менеджменту: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Луганськ, 2012. 190 с.

Лідстоун Дж. Сучасні методики формування навчальних програм з менеджменту культури і мистецтв. Арт-менеджмент: Все про мистецтво управління мистецтвом. Київ, 2007. № 1–2. С. 9–12.

Часник О. Навчальні програми з арт- менеджменту в університетах США. Історія та культура. URL: www.artsadministration.org.

Arts Management Network: The Network for Arts Administrators and Experts in the Creative Industries. URL: www.artsmanagement.net.

Boyatzis R. The competent manager. New York: Wiley, 2005. 406 p.

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
ТатарніковаА. А. (2022). КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ АРТ-МЕНЕДЖЕРІВ: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ВИМІР. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (204), 75-79. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-204-75-79