ДИРИГЕНСТКО-ХОРОВА ПЕДАГОГІКА В НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ СУЧАСНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

  • Алла Миколаївна Растригіна Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-4393-2831
Ключові слова: науковий дискурс,професійна мистецька освіта,фахова підготовка,музично-педагогічна освіта, диригентсько-хорова підготовка ,диригентсько-хорова педагогіка

Анотація

У статті актуалізовано проблему сутності феномену диригентсько-хорової педагогіки у науковому дискурсі сучасної професійної мистецької освіти. В оперті на застосування під час дослідження таких базових концептів, як науковий дискурс, професійна мистецька освіта, музично-педагогічна освіта, диригентсько-хорова підготовка, прослідковано становлення сутнісних характеристик досліджуваного явища. Констатовано, що диригентсько- хорова педагогіка функціонує у міждисциплінарній взаємодії дисциплін диригентсько-хорового блоку, музичної педагогіки, мистецької освіти, мистецтвознавства як конкретизація хорової культури. Зазначено, що диригентсько-хорова підготовка майбутнього фахівця-музиканта у мистецькому просторі закладів вищої освіти, з урахуванням змісту її основних складових, увиразнюється у диригентсько-хоровій педагогіці, яка спрямована на формування світогляду, національної самосвідомості, морально-естетичної культури особистості. Послідовна репрезентація сутнісних характеристик досліджуваного явища уможливила розкриття його специфіки та вираження в науковому полі сучасного мистецького освітнього простору. Узагальнення процесу розвитку та функціонування диригентсько-хорової педагогіки в системі професійної мистецької освіти й музично-педагогічної зокрема сприятимуть подальшому дослідницькому пошуку авторки у контексті удосконалення навчального курсу «Диригентсько-хорова педагогіка» з метою поглиблення змісту навчання майбутніх фахівців-музикантів за спеціальністю 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) та його впровадження в освітню мистецько-педагогічну практику інших мистецьких закладів вищої освіти України.

Посилання

Бехта І.А. Дискурс наратора в англомовній художній прозі. Київ: Грамота, 2004. 304 с.

Биркович, Т.І., Варивончик А.В., & Мазур Б.М. (2021). Особливості навчання студентів професійної майстерності в мистецьких закладах вищої освіти. Питання культурології, (37), 103-113. doi: https://doi.org/10.31866/2410-1311.37.2021.236008.

Верховна Рада України. (2017, 5 вересня). Про освіту: Закон України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Демьянков В.З. Текст и дискурс как термины и как слова обыденного языка. Язык. Личность. Текст: Сб. ст. к 70-летию Т.М. Николаевой. Ин-т славяноведения РАН; Отв. ред. В.Н. Топоров. М.: Языки славянских культур, 2005. С. 34 - 55.

Заболотний І. Диригентсько-хорова педагогіка як мистецько-освітній феномен. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія: педагогіка. Вип.1. Тернопіль, 2020. URL: http://nzp.tnpu.edu.ua/article/view/205909/205846

Ільченко О.М Дискурсивна когерентність та взаємодія наукового дискурсу з іншими в контексті постмодернізму. Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи. С. 124–131. URL: http://langcenter.kiev.ua/Lingvistika%202012/Ilchenko%20Shalya%20124-133.pdf

Козир А. В. Формування стилю педагогічного керівництва хоровим колективом (на матеріалі музично-педагогічних факультетів педагогічних інститутів). Автореферат дисертації.. кандидата педагогічних наук. Київ.1987. 20с.

Мартинюк А.К. Теорія і практика диригентско-хорової школи в Україні ХХ – початку ХХІ століття. Автореферат… доктора педагогічних наук. Переяслав. 2021. 46 с.

Олексюк О.М. Компетентнісна мистецька освіта: пошук інноваційної моделі. Мат-ли Кримського педагогічного конгресу «Інновації в освіті. Ялта. 2010. С. 191-195

Падалка Г.М. Педагогіка мистецтва (Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін). К.: Освіта України, 2008. 274 с.

Полонський А.В. Дискурс: кореневий феномен культури і соціальної комунікації. Електронний ресурс. Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/151224364.pdf

Растригіна А.М. Інноваційно-орієнтований мистецький освітній простір як основа професійного становлення майбутнього педагога-музиканта. Цілі та результати освітніх реформ: українсько- польский діалог : мат-ли Міжнар.наук.-практ.конф. К., ун-т ім. Б.Грінченка. 2013. С. 36-43.

Сібрук А.В., Барабаш О.В. Сучасний український науковий дискурс у мовознавчих працях. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Зб. наук. праць. К. : ВМУРЛ "Україна". 2018. Вип. 38. С. 36–42.

Томахів М.В. Англомовний науковий дискурс: сучасний стан та перспективи подальших досліджень. Одеський лінгвістичний вісник. № 5. 2015. С. 154–157

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
РастригінаА. М. (2022). ДИРИГЕНСТКО-ХОРОВА ПЕДАГОГІКА В НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ СУЧАСНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (204), 61-66. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-204-61-66