НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ЯК КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН

  • Валентина Миколаївна Плющ Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-8099-1566
Ключові слова: практична підготовка, навчальна практика, навчальний план, майбутні вчителі природничих дисциплін

Анотація

Актуальність обраної теми обґрунтовується доцільністю застосування практико-орієнтованого підходу до організації освітнього процесу саме в підготовці майбутніх учителів природничих дисциплін, оскільки він спрямований на розвиток їхньої готовності в подальшому виконувати та вдосконалювати свої професійні функції. У статті розкрито теоретичні проблеми організації навчальної практики майбутніх учителів природничих дисциплін: проаналізовано поняття «практична підготовка» та «практика» у наукових студіях вітчизняних дослідників, розкрито значення навчальної практики у формуванні професійних компетентностей. Розглядається питання формування спеціальних умінь майбутніх учителів природничих дисциплін засобами навчальної практики як компонента професійної підготовки у закладах вищої освіти.

За результатами дослідження окреслено основні проблеми практичної підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін в Україні та запропоновано шляхи їх вирішення. Розкрито особливості організації навчальної практики при підготовці майбутніх вчителів природничих дисциплін. Обґрунтовано загальні вимоги до конструювання змісту практичної підготовки студентів на основі компетентнісної моделі.

Охарактеризовано етапи реалізації навчальної практики, обґрунтовано завдання кожного етапу. Визначено види та форми контролю, що можуть використовуватись під час оцінювання сукупності сформованих практичних умінь, основ професійного досвіду студенів та визначення відповідних (рівня сформованості) компетентностей. Наголошено на необхідності удосконалення навчально-методичного забезпечення для студентів відповідно до модернізації освітньої системи.

Констатовано, що практична підготовка, зокрема навчальна практика є базовою ціннісною орієнтацією майбутніх учителів природничих дисциплін.

Посилання

Барковська О. Я., Огарь С. В., Гавриш Н. Б. Практична підготовка – понятійно-термінологічний аналіз у системі професійної освіти. Актуальні питання практичної підготовки студентів НФаУ в Україні та за кордоном. 2016. 50-53 с.

Большой энциклопедический словарь / А. М. Прохоров. 2-е изд. перераб. и доп. М., 1998. 750 с.

Довгопола Л. Навчальна практика з генетики як компонент практико-орієнтованого підходу в системі підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук. пр. мол. вч. Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка. Дрогобич: Гельветика, 2020. Вип. 28. Т. 1. С. 246-251.

Концепція розвитку педагогічної освіти, затв. наказом МОН України від 16 липня 2018 р. № 776. URL: file:///C:/Users/User/Downloads/5b7bb2dcc42 4a809787929%20(1).pdf

Поважна Л. І. Організація навчально- виробничої практики майбутніх фахівців сфери туризму. Педагогіка туризму. Київ, 2004. С. 119-137.

Фалинська З. З. Практична підготовка майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних закладах: автореферат дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 Львівський національний ун-т ім. І. Франка. Львів, 2006.

Щука Г. П. Організація практичної підготовки майбутніх фахівців туристичної індустрії. Вісник ЛНУ ім. Тараса Шевченка. 2010. № 16(203). С. 117-125.

Філософський енциклопедичний словник /ред.-упоряд. В. І. Шинкарук. К. : Абрис, 2002. 742 с.

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
ПлющВ. М. (2022). НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ЯК КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (204), 57-61. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-204-57-61