МІЖНАРОДНІ ПРОЦЕСИ ІНТЕГРАЦІЇ ОСВІТИ І НАУКИ З ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

  • Володимир Анатолійович Панченко Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-4927-0330
  • Олександр Володимирович Черненко Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0001-7012-1797
Ключові слова: інноваційний розвиток, університети дослідницького типу, науково-навчальні центри, кластери, бізнес-інкубатори, технопарки, трансфер технологій

Анотація

У статті розкриваються сучасні тенденції інноваційного розвитку університетів, особливості інтеграції в системі «освіта - наука - виробництво - бізнес», розглядається становлення інноваційних організаційних структур у вищих навчальних закладах.

Обґрунтовано, що побудова сучасної конкурентоспроможної економіки в Україні на основі інноваційної діяльності можлива тільки при функціонуванні повноцінної інфраструктури, до складу якої мають входити інститути, університети, технологічні та наукові парки, інноваційні центри, бізнес-інкубатори, центри трансферу технологій, інвестиційні та венчурні фонди тощо. Такі структури найефективніше забезпечують інтеграцію освіти, науки та виробництва, сприяють швидкому впровадженню передових відкриттів і наукових розробок. Інтеграція науки з підприємництвом забезпечує проходження інноваційного циклу: нова ідея – дослідний зразок – патентування – впровадження у виробництво.

Проаналізовано досвід розвинених країн світу свідчить, що міжнародні процеси інтеграції освіти і науки з підприємницькою діяльністю є дуже актуальні, домінантна роль у створенні інноваційних структур належить провідним університетам дослідницького типу, де поряд з підготовкою висококваліфікованих кадрів виконуються наукові дослідження та впроваджуються інноваційні розробки.

Аналіз наявної в Україні інфраструктури інноваційної діяльності на базі ВНЗ свідчить про недосконалість, якщо не практичну відсутність ланки комерціалізації знань і технологій. Це обумовлює потребу сформувати у ВНЗ відповідну ланку інноваційної інфраструктури.

Визначено, що стратегічною метою формування і функціонування центрів трансферу технологій в українських університетах, інститутах та науково-дослідних установах є створення постійно діючої системи комерційного використання наукоємної продукції – об'єктів інтелектуальної власності як результатів науково- дослідних робіт університету на вітчизняних і закордонних ринках на основі взаємних зв’язків ВНЗ з промисловістю і регіонами, сучасних інформаційних технологій.

Для виконання поставленої мети, університетським підрозділам з трансферу технологій необхідно вирішити ряд завдань: по-перше, забезпечити системний підхід до аналізу наукового потенціалу університету, експертний аналіз усіх вихідних публікацій і договорів НДДКР «на замовлення»; по-друге, створити банк поточних розробок; по-третє, сприяти розвитку інфраструктури малих науково-інноваційних фірм; організувати моніторинг запитів підприємств, галузей щодо наукоємної продукції; формувати інноваційно- орієнтовану тематику НДР і ДКР у відповідності з запитами («зворотний зв'язок» з споживачами) тощо. Крім того, необхідність поширення практики створення ЦТТ на базі університетів дослідницького типу потребує подальшого законодавчого забезпечення взаємодії суб’єктів інноваційної сфери, державної підтримки і стимулювання залучення його учасників до співпраці, створення механізмів активізації діяльності інноваційних компаній та приватного капіталу.

Посилання

Амоша О. І., Залознова Ю. С., Дорофєєва Ю. С. Інновації в освіті як чинник управління розвитком трудового потенціалу. Вісник ДІТБ. Донецьк. Вид. : Інститут економіки промисловості Національної академії наук України. 2010. № 14. C. 148–152.

Бізнес-інкубатор: Національна освітня інфраструктура удосконалення інноваційної та підприємницької діяльності. URL: http://tempus.nung.edu.ua/uk/news/історія-розвитку-та-сутність-бізнес-інкубування-найбільш-затребувані-бізнес-інкубатори-україни.

Васільєва Л. М. Бізнес-інкубатори як частина інфраструктури підтримки малого підприємництва. Держава та регіони. (Серія: Економіка та підприємництво). Запоріжжя : Вид. Класичного приватного університету. 2010. № 1. С. 50–54.

Дудар Т. Г. Мельниченко В. В. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. Тернопіль : Економічна думка, 2008. 250 с.

Кластер: Словник економічних термінів. Київ : Вид-во. КНЕУ. 2014. 345 с.

Коваль К. О., Іванчук Я. В. Міжнародні моделі інтеграції освіти, науки і бізнесу. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2017. № 4. С. 93–99.

Кузьмін О., Жежуха В. Кластери як чинник інноваційного розвитку підприємств і територіальних утворень. Економіка України. Київ : «Преса України». 2010. № 2 (579). С. 14–23.

Левченко О. М., Ткачук О. В., Царенко І. О. Інноваційно-інтегровані структури в сучасній економіці: їх класифікація. Ефективна економіка № 10. 2017. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5791

Сова М. О. Сучасні тенденції інноваційного розвитку університетів України. Таврійські студії. Сімферополь. Вид. : Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський університет культури, мистецтв і туризму». 2012. № 2. С. 32–40.

Технологічний парк: Фармацевтична енциклопедія. URL: https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/2186/texnologichnij-park.

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
ПанченкоВ. А., & ЧерненкоО. В. (2022). МІЖНАРОДНІ ПРОЦЕСИ ІНТЕГРАЦІЇ ОСВІТИ І НАУКИ З ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (204), 46-51. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-204-46-51