ЕМОЦІЙНО-ХУДОЖНЄ СЕРЕДОВИЩЕ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ – РЕСУРС ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Ключові слова: якість освіти, емоційно-художнє середовище, емоційно-художній образ педагога, художньо- творча діяльність

Анотація

Це дослідження було проведено для визначення, окреслення основних теоретичних характеристик понять «якість освіти», «емоційно-художнє середовище», «професійна підготовка майбутніх педагогів до успішної професійної діяльності у закладах вищої освіти». Авторами було визначено емоційно-художнє середовище як: систему умов, що зумовлюють мету й завдання, планування, функціонування та розвиток навчання, механізм суб’єкт-суб’єктної взаємодії, емоційно-естетичних відносин у системі «викладач - студенти», що позитивно впливає на якість підготовки майбутніх педагогів до професійної діяльності; виявлені й обгрунтовані умови, що забезпечують продуктивність освітнього середовища у формуванні емоційне-художнього образу майбутнього педагога, його готовності до художньо-творчої діяльності за допомогою системи навчально-пізнавальних завдань, змістом яких є етика, естетика, мистецтво, література, кіно, музика, що слугують основою візуалізації інформації, й здобутого студентами досвіду художньої творчості.

Посилання

Бех І. Виховний простір у розвитку особистості. Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології. Том 1. Київ: Вища освіта України. 2012. С. 56-67

Білоусова Л. І. Візуалізація навчального матеріалу з використанням технології скрайбінг у професійній діяльності вчителя.URL: https://cyberleninka.ru/article/v/vizuakizatsiya-navchalnongo-materialu-zvikoristannyam-technologiyi-skraybing-u-profrssiyniy-diyalnosti-vchitelya

Киселева Т.С. Эмоциональный интеллект как жизненный ресурс и его развитие у взрослых: автореферат дис. … кандидата психол. наук. М. 2015.

Становление профессионального облика педагога в системе непрерывного педагогического образования: Коллективная монография / под ред. Анны Клим-Климашевской и Лидии Кондрашовой. [i]WN IKRiBL. Седельце – Черкассы. 2019

Bar-On R. Emotional Intelligence Inventory (EQ-i): Technical. Vfyual. Toronto, Canada: Vulti- Health Sysems. 1997

Empfehlungen und Einzelergebnisse des Forum Bildung. Hrsg. Forum Bildung. Bonn. 2002

Mayer I.D., Salovey P., Caruso D.R. Models of emotional intelligence// R.I. Sternberg (ed.). Hanbook of human intelligence (2 аnd ed.). New Vork: Cambridge University Press. 2000

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
КондрашоваЛ. В., & ЧувасоваН. О. (2022). ЕМОЦІЙНО-ХУДОЖНЄ СЕРЕДОВИЩЕ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ – РЕСУРС ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (204), 31-35. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-204-31-35