МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ БАКАЛАВРІВ ТЕХНОЛОГІЇ МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «РОЗРАХУНКИ ТА ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНІВ ПРИБЛИЗНИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ»

  • Ольга Сергіївна Заблоцька Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради https://orcid.org/0000-0002-0850-5754
  • Світлана Вікторівна Гордійчук Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради https://orcid.org/0000-0003-4609-7613
  • Ірина Миколаївна Ніколаєва Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради https://orcid.org/0000-0002-6866-7587
  • Олексій Володимирович Антонов Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради https://orcid.org/0000-0002-6557-5548
Ключові слова: компетентності в хімії,результати навчання здобувачів, формування й оцінювання, бакалаври технології медичної діагностики та лікування, приготування розчинів приблизної концентрації

Анотація

У статті обґрунтовано професійну значущість формування компетентностей в хімії та результатів навчання здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування» у процесі вивчення дисципліни «Техніка лабораторних робіт». Доведено, що означена дисципліна інтегрує в собі знання про техніку проведення хімічного експерименту, зокрема – щодо приготування розчинів певних концентрації, що вкрай важливо для професійної діяльності лаборантів клініко-діагностичних лабораторій. Таким чином, означена проблема потребує на особливу методичну увагу.

Визначено, що формування компетентностей в хімії і результатів навчання здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування» має відбуватися в умовах створення у закладах вищої освіти спеціально організованого студентоцентрованого освітнього середовища. Це дає можливість здобувачам освіти використовувати організаційні, інтелектуально-комунікативні, навчально-методичні, матеріально-технічні, інформаційні та технологічні ресурси закладів вищої освіти, а також впливати на систематичне оновлення освітніх програм, визначаючи таким чином цілі, структуру, методи і професійну спрямованість власної освіти.

Відібрано перелік загальних і спеціальних компетентностей та результатів навчання здобувачів, які формуватимуться в означеній темі курсу «Техніка лабораторних робіт» .

На прикладі проведення практичного заняття з теми надано авторську методику формування і оцінювання результатів навчання здобувачів. Показано, що формування даних результатів навчання розпочинається з ознайомлення здобувачів із їх змістом.

Надано алгоритми розв’язування розрахункових задач для приготування розчинів способами розчиненнями наважки та розведення. Дано детальні інструкції щодо приготування розчинів солей, лугів і кислот та визначення їх концентрацій за допомогою ареометра. Окреслено місце групової навчальної діяльності у процесі формування результатів навчання студентів. Вказано методи контролю і оцінювання навчальних здобутків здобувачів, а саме онлайн-тестування з використанням сучасних освітніх платформ,самооцінювання,оцінювання членами групи та оцінювання за результатами їхньої експериментальної роботи.

Посилання

Заблоцька О. С. Методика формування предметних компетенцій з хімії в процесі викладання теми “Гомогенні системи” у студентів- екологів. Вісник Житомирського державного університету імені І. Франка. 2010. Випуск № 49. С. 21–25.

Заблоцька О.С., Ніколаєва І.М. Компетентності й результати навчання бакалаврів технології медичної діагностики та лікування: хімічний аспект. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Вин- ниченка , 2020. Випуск 186. С. 30-33.

Заблоцька О. С., Ніколаєва І. М. Студен- тоцентрований підхід як тренд сучасної вищої освіти. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2021. Випуск 194. С. 29-33.

Заблоцька О.С., Ніколаєва І.М. Техніка лабораторних робіт: навчальний посібник. Житомир: Вид-во ПНУ, 2021. 280 с.

Європейська кредитна трансферно- накопичувальна система: довідник користувача [переклад з англійської Ю.М. Рашкевич та Ж.В. Таланова]. 2-ге вид. Львів: Вид-во Львів. Політехніки, 2015. 106 с.

Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, схвалено сектором вищої освіти Науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки України (протокол від 29.03.2016 № 3), 2016. URL: http://lawfaculty.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/11/07-metod-rekomendacziyi.pdf

Ніколаєва, І.М. Методика формування хімічної складової професійної компетентності майбутніх бакалаврів лабораторної діагностики. «Science Rise: Pedagogical Education», 2017. № 6 (14). С. 40-42.

Петюніна В. М., Макаров В. О., Бачинський Р. О., Лук’янова Л. В. Досвід організації самостійної роботи студентів-бакалаврів при викладанні хімічних дисциплін на кафедрі медичної та біоорганічної хімії ХНМУ. Формування сучасної концепції викладання природничих дисциплін у медичних освітніх закладах (педагогіка і психологія, біологічні науки, хімічні науки, фізика та інформаційні технології, нанотехнології для медицини): матеріали наук.-метод. конф. (Харків, Україна, 21–23 травня 2012). Харків, 2012. С. 62-68.

Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. Дата оновлення: 06.10.2017. // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/111-zakon-ukrayiny-pro-vyschu-osvitu

Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації / Авт.: В. М. Захарченко, В. І. Луговий, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова / За ред. В. Г. Кременя. К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. 120 с.

Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 224 «Технології медичної діагностики та лікування», спеціалізація – лабораторна діагностика. [Чинний від 2018. 12.19]. Вид. офіц. Київ, 2018. 14 с.

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
ЗаблоцькаО. С., ГордійчукС. В., НіколаєваІ. М., & АнтоновО. В. (2022). МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ БАКАЛАВРІВ ТЕХНОЛОГІЇ МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «РОЗРАХУНКИ ТА ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНІВ ПРИБЛИЗНИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ». Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (204), 25-31. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-204-25-31